Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2011
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση,
ύστερα από την 458/17.01.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4 
(τέσσερις)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης
Αθανάσιος, αν και κλήθηκε νόμιμα.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

Ο
σύμβουλος Ζαφειρούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2011  

 

ΘΕΜΑ:
Συντήρηση αγροτικών δρόμων.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται
στα προβλήματα των αγροτικών δρόμων, στον προγραμματισμό για την χρησιμοποίηση
των μηχανημάτων του Δήμου, στο στρώσιμο των δρόμων με σύντριμμα καθώς και στις
κατολισθήσεις που έχουμε σε δύο σημεία στο δρόμο προς Μεταμόρφωση (στην ευθεία
πάνω από ξενοδοχείο
Porfi
και στροφή μετά από ποιμνιοστάσιο). 

     Και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των
Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να προχωρήσει άμεσα

         
ο προγραμματισμός για την χρησιμοποίηση των μηχανημάτων του Δήμου ώστε να συντηρηθούν οι
αγροτικοί δρόμοι

         
το
στρώσιμο των δρόμων με σύντριμμα

         
παρέμβαση
για αντιμετώπιση των κατολισθήσεων που έχουμε σε δύο σημεία στο δρόμο προς Μεταμόρφωση
(στην ευθεία πάνω από ξενοδοχείο
Porfi και στροφή μετά από ποιμνιοστάσιο)

Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2011.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ