Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π
Α Σ Μ Α

Από το
πρακτικό της αριθμ. 3/2011

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 5/2011

 

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 28 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και είπε ότι με το αριθμ. 5537/27-04-2011 έγγραφο, μας ζητήθηκε από το Δήμο
Σιθωνίας να κάνουμε προτάσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τοπικής
Κοινότητάς  μας και για τις πινακίδες που
χρειαζόμαστε.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να μην γίνει καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση
στην Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου, αλλά να τοποθετηθούν πινακίδες σε διάφορα
σημεία εντός και εκτός οικισμού.

1.     
Στη θέση Φούρνος Λυδιανού
να τοποθετηθεί μια πινακίδα που να αναγράφει ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ και ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ.

2.     
Στη διασταύρωση
Αγίου Νικολάου, στο δρόμο για Βουρβουρού να τοποθετηθεί μια πινακίδα που να
αναγράφει ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ.

3.     
Στη διασταύρωση,
στη θέση Κρωτήρι στην Παραλία να τοποθετηθεί μια μεγάλη πινακίδα που να
αναγράφει ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ.

4.     
Στο δρόμο
Μεταγγίτσι – Πλανά στη θέση Τροχαλιά υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη στροφή , στην
οποία συχνά γίνονται ατυχήματα που μερικές φορές ήταν θανατηφόρα. Θα έπρεπε στο
σημείο αυτό να τοποθετηθούν είτε φωτιζόμενες πινακίδες είτε πολλές διαδοχικές
για να λυθεί το πρόβλημα.

5.     
Στο δρόμο
Μεταγγίτσι – Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα στη θέση Βραχωτό πρέπει να
τοποθετηθούν δύο πινακίδες. Η μία να προειδοποιεί τους οδηγούς για τον πάγο το
χειμώνα και η δεύτερη να τοποθετηθεί στη διασταύρωση προς το λατομείο και να
αναγράφει ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σε αυτό το σημείο έχουν γίνει
επίσης πολλά ατυχήματα.

     

 

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου