Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο 
κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
————————-                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 3Ο    Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2011:

 

 

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 3ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε:

 

    Στην κοινοτική έκταση ΒΙΓΛΑ
είναι εγκατεστημένη από το 1995 κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
PANAFON, αλλά κι εντός του οικισμού υπάρχουν ακόμη 2
παρόμοιες κεραίες που βρίσκονται στις κορυφές των καταστημάτων
ROMA PIZZA και ΣΤΑΝΤΙΟΥΜ. 
Επειδή οι εν λόγω κεραίες θεωρούνται από πολλούς επιστήμονες ως υπαίτιες
για την πρόκληση ανίατων ασθενειών κι επειδή βρίσκονται σε εξαιρετικά κοντινές
αποστάσεις με τα διδακτήρια του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου εισηγούμαστε
στο Δήμο Σιθωνίας να προσφύγει μέσω της δικαστικής οδού κατά των λόγω
εταιρειών, προκειμένου να προσβληθούν οι συμβάσεις και να απομακρυνθούν
άμεσα.  Σας γνωρίζω ότι κατατέθηκε στο
Συμβούλιο από το Σύμβουλο κ. Πέσιο Θωμά και το αριθμ. Φ/2011 έγγραφο του ΕΕΤΤ
σχετικό με το θέμα.  Για το λόγω αυτό
κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να προσφύγει μέσω της δικαστικής οδού
κατά των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκαταστήσει κεραίες στην
περιοχή του Ν. Μαρμαρά, προκειμένου να προσβληθούν οι συμβάσεις και να
απομακρυνθούν άμεσα.

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό
υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      
ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

                                                  
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ