Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης
/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 19.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 5/31.1.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5
(πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4 
(τέσσερις )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης
Αθανάσιος ,Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μητσιάρα
Σόνια.  

 

Στην συνεδρίαση
παραβρέθηκε  ο κυρ.
Δημητρός
Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                           

                          
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012  

 

ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση των δέντρων που βρίσκονται
στο Λιμάνι της Δ.Κ. Νικήτης  και
αντικατάσταση  άλλων φυτών.   

 

Ο κυρ. Γεωργακούδας Λάμπρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι τα δέντρα (ελιές) που είναι φυτεμένα στον
αύλοιος  χώρο του λιμανιού θα πρέπει να
απομακρυνθούν και την θέση τους να πάρουν άλλο είδος  φυτών.   

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να
προχωρήσει  ο Δήμος 
στην απομάκρυνση των είδη υπάρχων
δέντρων (ελιές) και στην δεντροφύτευση 
άλλου είδους φυτών.  

 

 

Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ