Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.4/2012   

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 5/2012

ΘΕΜΑ:  Γεώτρηση στη θέση Δήμου Δένδρα

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 24 Μαϊου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,στη θέση
Δήμου Δένδρα υπάρχει μία γεώτρηση που κατασκευάσθηκε για την υδροδότηση της
παραλίας, επίσης στη θέση Τουρκόβιγκλα υπάρχει και μία δεξαμενή 250 κυβικών, το
νερό όμως είναι ακατάλληλο για ύδρευση, μπορεί όμως η γεώτρηση να μετατραπεί σε
αρδευτική και να ποτιστούν αρκετά στρέμματα με ελαιώνες.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Η γεώτρηση στην θέση ΔΗΜΟΥ ΔΕΝΔΡΑ  θα είναι Δημοτική, η εκμετάλλευση και η
μετατροπή σε αρδευτική θα γίνει από τον Δήμο Σιθωνίας σε συνεργασία με την Τ.Κ.
Μεταγγιτσίου.

             Σε περίπτωση που εμπλακεί Α.Σ.
Μεταγγιτσίου όλοι οι κάτοικοι συνέταιροι και μη συνέταιροι θα έχουν τις ίδιες
υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα επι της γεώτρησης.

                                                            
                                                                                   

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

           

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                    (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

Ακριβές
Απόσπασμα

                                      Παγώνης
Τριαντάφυλλος