Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 13/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 16 Οκτωβρίου 2012  ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 680/11-10-2012 έγγραφο πρόσκληση
του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη                                 1.
Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Πράτσα Άννα
                                 2. Δραγάνης Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  49/2012

Θέμα: 3ο         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Πρόταση
για αριθμό προς διάθεση επαγγελματικών αδειών λαικών αγορών για το έτος 2012 ».

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο 
(3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς τα

            α. Το υπ αριθ Γ/ΟΙΚ/2597/07-09-2012
έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Χαλκιδικής/τμήμα εμπορίου –τουρισμού με το οποίο
αποστέλλει το Πρακτικό Νο 9  γνωμοδοτικής
επιτροπής για θέματα Λαικών αγορών

            β.Υπ αριθ 16461/20-09-2012 έγγραφο
του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας με το οποίο ζητάει από το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς να προτείνει για τον καθορισμό του αριθμού των προς
διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών λαικών αγορών ή κάλυψη υφισταμένων κενών για
το έτος 2012.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Δεν υπάρχουν κενές ή νέες θέσεις για
τη Λαική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς ούτε υπάρχει χώρος ώστε να
επεκταθούν τα όρια της   .

           

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                                 
     τα μέλη

           Υπογραφή                                                        Υπογραφές              

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος