Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                        1. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 49/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής Γεωλογικής Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β΄ κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου ».

 

Αριθμός θέματος: 9ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Μετά από τις σχετικές ενστάσεις των υποψηφίων αναδόχων της μελέτης του θέματος και δεδομένου ότι έχουν εντοπιστεί λάθη στον προϋπολογισμό της μελέτης κρίνεται σκόπιμη η ματαίωση του διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξη της με ορθά δεδομένα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Την ματαίωση του διαγωνισμού Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής Γεωλογικής Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β΄ κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου και την επαναπροκήρυξη του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 49/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

 

Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος