Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 2 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                             AΠΟΝTEΣ

1.Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

2.Κωστίκας Στυλιανός

3.Λογοτριβή Ελένη

4.Μάντσιος Βασίλειος

5.Σπανός Μιχαήλ

6.Γιοβανούδας Βαρσάμης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 48/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική προστασία λουόμενων Δήμου Σιθωνίας ».

 

Αριθμός θέματος:8

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (144.648,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την με αριθμό 4/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με τη διακήρυξη, που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθ. 4/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, πού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις προβλέψεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, με τίτλο: «Ναυαγοσωστική προστασία λουόμενων Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (144.648,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

2) Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σιθωνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 144.648,00€, τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά.

3) Εγκρίνει τους όρους διενέργειας του προαναφερόμενου διαγωνισμού, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στη διακήρυξη της υπ’ αριθ. 4/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

4) Ψηφίζει πίστωση εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (144.648,00€), σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6162.0003 (Ίδιοι Πόροι), του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 48/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

 

Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος