Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 2 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                 1. Δημητρός Αστ. Δημήτριος2.  Κωστίκας Στυλιανός3.  Λογοτριβή Ελένη4.  Μάντσιος Βασίλειος 5.  Σπανός Μιχαήλ       6.  Γιοβανούδας ΒαρσάμηςΣτην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.Αριθμός Απόφασης: 47/2011 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»«Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Φράγματος Νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ. Αγ. Νικολάου».            Αριθμός θέματος: 7 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθ. 85/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ. Αγ. Νικολάου», ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Άρθρο 29 Ν.3669/2008). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (65.184,32€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την με αριθμό 3/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος  πρότεινε τον καθορισμό  των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με τη διακήρυξη, που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθ. 3/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, πού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής.

        Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε  υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3669/2008: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που Αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

 Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  ΟμόφωναΚαθορίζει τους όρους του δημοσίου προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ. Αγ. Νικολάου», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 65.184,32 €, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της υπ’ αριθ. 3/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10/05/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, στη Νικήτη Χαλκιδικής, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.   

Για το παραπάνω έργο, έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 02.25.6262.0091 (Ίδιοι Πόροι), του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2011, την οποία και ψηφίζει στον ανωτέρω Κ.Α., για τον προαναφερθέντα σκοπό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 47/2011.Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος   Τα μέλη
  Ακριβές ΑπόσπασμαΟ Δήμαρχος