Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 46/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθορισμός
χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση
θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις
ξαπλώστρων και ομπρελών, που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος
2013,  στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς,
Συμπληρωματική απόφαση».

 

Θέμα: 6ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Πρέπει να προταθούν και άλλοι χώροι,
συμπληρωματικά από την υπ’ αριθμ. 31/2013 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που θα
χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2013, για την εκμίσθωση θαλασσίων
σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις ξαπλώστρων και
ομπρελών. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ10Β1053970/1672/ΕΞ2013/29-03-2013 Κ.Υ.Α.
των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα 

 

Προτείνει να
δημοπρατηθούν χώροι, συμπληρωματικά,  για
την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ –
εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών, στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και
συγκεκριμένα:

1)      20
τ.μ. στην παραλία Τορώνης, στην στροφή πριν τον «Κόρακα», για ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες.

2)      20τ.μ.
στην παραλία Τορώνης, μπροστά από το Σούπερ Μάρκετ «Μελίσσης Στυλιανός» (για
εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ).

 

Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
για να προχωρήσει η διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 46/2013 .

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο
Πρόεδρος                                      Τα μέλη

           Υπογραφή                                      Υπογραφές                    

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                  Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                       
Τζέλιος Αθανάσιος