Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 12/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα
21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 638/2/18-09-2012
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ———–

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα         

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 46/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:2o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων.

 

1.     
Την υπ’ αριθμ. 552/23-08-2012 αίτηση του Πάργα
Βασιλείου του Ασημή, σύμφωνα με  την οποία
ζητάει την παραχώρηση χρήσης 25 τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, στην παραλία στο
Καλαμίτσι,  μπροστά από το κατάστημά του,
για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, καθώς και θαλασσίων σπορ.

2.     
Την υπ’ αριθμ. 580/06-09-2012 αίτηση της Πελέκα
Αναστασίας του Νικήτα, σύμφωνα με  την
οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης 100 τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, στην παραλία
Τορώνης,  μπροστά από το κατάστημά της,
για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

1. Για την υπ’ αριθμ. 552/23-08-2012
αίτηση του Πάργα Βασιλείου του Ασημή, σύμφωνα με  την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης 25
τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, στην παραλία στο Καλαμίτσι,  μπροστά από το κατάστημά του, για την
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, καθώς και θαλασσίων σπορ, αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά.

2. Για την υπ’ αριθμ.
580/06-09-2012 αίτηση της Πελέκα Αναστασίας του Νικήτα, σύμφωνα με  την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης 100
τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, στην παραλία Τορώνης,  μπροστά από το κατάστημά της, για την
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 46/2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                                    Τα μέλη

          Υπογραφή                                                    Υπογραφές                   

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                           Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                      Τζέλιος Αθανάσιος