Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος       

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 45/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών».

 

Θέμα: 5ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 272/11-06-2013 αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Χρήστου, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη, δίπλα από το
κτήμα του «Πάργα» στο ποτάμι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση λουκουμάδων.

2)      Την
υπ’ αριθμ. 279/14-06-2013 αίτηση της Καζάκα Χριστοδουλιάς του Νικολάου, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Πηγαδάκι, για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

3)      Την
υπ’ αριθμ.282/17-06-2013 αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη του Αναστασίου, ο οποίος ζητάει
τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι και συγκεκριμένα
στη γωνία του δρόμου μπροστά από το κατάστημα του «Διδάκη», για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

4)       Την υπ’ αριθμ. 297/18-06-2013 αίτηση της
Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου, η οποία 
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου, στην Τορώνη, για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας (κοσμήματα, επιτοίχεια κάδρα), .

5)      Την
υπ’ αριθμ. 296/18-06-2013 αίτηση της Αβραμίδου Σοφίας του Σταύρου, η οποία  ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου
3 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα στη θέση «Ραγάζα» στο κτήμα Διαλεκτής
Βασιλικού, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση παραδοσιακών προϊόντων.

6)      Την
υπ’ αριθμ.295/18-06-2013 αίτηση της Ζεϊμπέκη Ευστρατίας του Προδρόμου, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 3 τ.μ., στην Τορώνη και
συγκεκριμένα απέναντι από το κατάστημα «ACAPUS», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση πίνακες ζωγραφικής
και ζωγραφική σε σώμα.

7)      Την
υπ’ αριθμ.293/18-06-2013 αίτηση της Θεοχάρη Στυλιανής του Αλεξάνδρου, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη και
συγκεκριμένα στη θέση «Μελίσση», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση
καλαμποκιών.

8)      Την
υπ’ αριθμ.292/10-06-2013 αίτηση του Πιτσώνη Παναγιώτη του Τριαντάφυλλου, ο
οποίος ζητάει τη χορήγηση άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

9)      Την
υπ’ αριθμ.291/18-06-2013 αίτηση της Παπουτσή Παγώνας του Αθανασίου, η οποία
ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση καλαμποκιών και λουκουμάδες.

10)   Την υπ’ αριθμ. 290/18-06-2013 αίτηση της
Βεγιρτζή Ελένης του Ιωάννη, η οποία ζητάει να μην πληρώσει τα 630 ευρώ που της
χρέωσαν για χρήση αιγιαλού έτους 2012, διότι δεν έκανε χρήση αιγιαλού με
ξαπλώστρες και ομπρέλες.

11)  Την υπ’
αριθμ. 271/11-06-2013 αίτηση της Τσουκαλά Κυριακής του Ανέστη, η οποία ζητάει
να της χορηγηθεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων – ζωντανή μουσική, για το
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 22-23-24 Ιουνίου στο κατάστημά της με την επωνυμία
«ΜΙΜΟΖΑ», που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Χρήστου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος
  χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη, δίπλα από το κτήμα του «Πάργα» στο ποτάμι, για
  την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών μόνο.
 2. Για την αίτηση της Καζάκα Χριστοδουλιάς του
  Νικολάου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Πηγαδάκι, για την τοποθέτηση πάγκου για
  πώληση καλαμποκιών.
 3. Για την αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη του Αναστασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι και συγκεκριμένα στη γωνία του
  δρόμου μπροστά από το κατάστημα του «Διδάκη», για την τοποθέτηση πάγκου
  για πώληση καλαμποκιών.
 4. Για την αίτηση της Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για
  πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας (κοσμήματα, επιτοίχεια κάδρα).
 5. Για την αίτηση της Αβραμίδου Σοφίας του Σταύρου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 3 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα στη θέση «Ραγάζα»
  στο κτήμα Διαλεκτής Βασιλικού, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση
  παραδοσιακών προϊόντων.
 6. Για την αίτηση της Ζεϊμπέκη Ευστρατίας του
  Προδρόμου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 3 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα απέναντι από το
  κατάστημα «ACAPUS»,
  για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση πίνακες ζωγραφικής και ζωγραφική σε
  σώμα.
 7. Για την αίτηση της Θεοχάρη Στυλιανής του
  Αλεξάνδρου, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα στη θέση
  «Μελίσση», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 8. Για την αίτηση του Πιτσώνη Παναγιώτη του
  Τριαντάφυλλου, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς είναι αναρμόδιο
  να πάρει απόφαση.
 9. Για την αίτηση της Παπουτσή Παγώνας του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για
  πώληση καλαμποκιών μόνο.
 10. Για την
  αίτηση της Βεγιρτζή Ελένης του Ιωάννη,
  αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να
  πληρωθεί το ποσό των 630,00 ευρώ για χρήση αιγιαλού του έτους 2012 και δεν
  κάνει δεκτή την αίτηση της ανωτέρω, διότι έχει κάθε χρόνο ξαπλώστρες και
  κάνει χρήση αιγιαλού.
 11. Για
  την αίτηση της Τσουκαλά Κυριακής του Ανέστη,  αποφασίζετε
  ομόφωνα αρνητικά,

      να της χορηγηθεί άδεια χρήσης μουσικών
οργάνων – ζωντανή μουσική, για το τριήμερο του

      Αγίου Πνεύματος 22-23-24 Ιουνίου στο
κατάστημά της με την επωνυμία «ΜΙΜΟΖΑ», που

      βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο
Πρόεδρος                                     Τα μέλη

           Υπογραφή                                      Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος
Αθανάσιος