Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 12/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 638/2/18-09-2012 πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ———–

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργι

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα         

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την « Υποβολή φακέλου για προέγκριση
καταστήματος «INTERNET
– ΚΑΦΕ», του Σταγκώνη Αστερίου του Ανέστη, στην Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και
ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός
Απόφασης 44/2012.

 

Θέμα: 2ο εκτός ημ. διατάξεως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή
φακέλου για προέγκριση καταστήματος «INTERNET – ΚΑΦΕ», του Σταγκώνη Αστερίου του Ανέστη, στην Δημοτική
Κοινότητα Συκιάς».

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)
θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα
με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι
να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια
της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας  το υπ’ αριθμ. 17372/24-09-2012
έγγραφο του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με
το οποίο ο φάκελος του κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)     
Την υπ΄αριθμ.: 17372/24-09-2012 αίτηση του Σταγκώνη
Αστερίου του Ανέστη, στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, με την οποία προτίθεται να
λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «INTERNET – ΚΑΦΕ», στην Δημοτική
Κοινότητα Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας. 

2)     
Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης

3)     
Διάγραμμα κάλυψης

4)     
Υπεύθυνη δήλωση

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.     
Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.     
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

            3.  
Το υπ’ αριθμ. 17372/24-09-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου

            4.  
Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 Στον Σταγκώνη Αστέριο του Ανέστη,
προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «INTERNET
– ΚΑΦΕ», στην   Δημοτική Κοινότητα Συκιάς
της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας
ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις
αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο
Πρόεδρος                                                       Τα μέλη

        Υπογραφή                                                       Υπογραφές                  

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                               Τζέλιος Αθανάσιος