Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

  
            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ  
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
                  
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 3ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Συμβιβασμός της αγωγής  κ. Κρημνιανιώτη Ι. Παναγιώτη».
  
Αριθμός Απόφασης: 43/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., έδωσε το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας κ. Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την γνωμοδότηση του βάση της οποίας  προτείνει  να γίνει συμβιβασμός και να αποζημιωθεί ο κ. Κρημνιανιώτης με το ποσό των 16.000,00€ πλέον το ποσό των 500,00€ για  δικαστικά έξοδα, για να μην υπάρξουν επί πλέον τόκοι ή άλλα  δικαστικά έξοδα   για τον Δήμο Σιθωνίας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.                     
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κόκκινου Δημητρίου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

                                   Αποφασίζει Ομόφωνα


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση του κ. Κόκκινου Δημητρίου, γνωμοδοτεί θετικά για τον εξώδικο συμβιβασμό και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος