Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2012

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 541/14-08-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               1. Πράτσα Άννα  

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 42/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«αιτήσεις
 πολιτών ».

 

Θέμα:5ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ’ αριθμ. 534/09-08-2012 αίτηση της Γραμματικοπούλου
Ουρανίας του Αριστογένη, σύμφωνα με  την
οποία ζητάει να μην πληρώσει αιγιαλό και παραλία για  τη σαιζόν 2011, διότι από θεομηνία στις
28/07/2011, στις 03/08/2011 και στις 13/08/2011 υπέστη το κατάστημα της ζημιά
από νερά και μπαζώματα του χειμάρρου.

2)                          
Την υπ’ αριθμ. 535/09-08-2012 αίτηση της
Γραμματικοπούλου Ουρανίας του Αριστογένη, σύμφωνα με  την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης 80τ.μ.
αιγιαλού και παραλίας, στην παραλία Αη Γιάννης, 
μπροστά από το κατάστημά της, με την επωνυμία «Αλάτι», για την
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

3)                          
Την υπ’ αριθμ. 518/30-07-2012 αίτηση του Αρχοντούλη
Αθανασίου του Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης
90τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, μπροστά από το κατάστημά του στο Πηγαδάκι, για
την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

4)                          
Την υπ’ αριθμ. 522/02-08-2012 αίτηση της Ξουρίδου
Μαργαρίτας του Αγγελάκη, σύμφωνα με την οποία ζητάει,  να μεριμνήσει το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας, διότι υπάρχει πρόβλημα με αφύλακτα ζώα (αγελάδες), του Μαχαιρά
Ιωάννη, τα οποία κάνουν ζημιές και δημιουργούν προβλήματα στα ενοικιαζόμενα
δωμάτιά της, στην παραλία Συκιάς.

5)                          
Την υπ’ αριθμ. 14305/07-08-2012 αίτηση του Φόρογλου
Γεωργίου του Περικλέους, σύμφωνα με την οποία ζητάει τη λήψη απόφασης για
απαγόρευση στη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων, με απώτερο σκοπό την
ελεύθερη κατασκήνωση, στην παραλία «Κρυφός Παράδεισος» στις Αρετές, στην
περιοχή Τριστινίκας, διότι δημιουργείται πρόβλημα οικολογικό, αισθητικό
τουριστικό και κυρίως υγιεινής και δημόσιας υγείας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

Ανά αίτηση τα εξής:

1. Για την υπ’ αριθμ.
534/09-08-2012 αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας του Αριστογένη, σύμφωνα
με  την οποία ζητάει να μην πληρώσει
αιγιαλό και παραλία για  τη σαιζόν 2011,
διότι από θεομηνία στις 28/07/2011, στις 03/08/2011 και στις 13/08/2011 υπέστη
το κατάστημα της ζημιά από νερά και μπαζώματα του χειμάρρου, αποφασίζετε
ομόφωνα αρνητικά, δεν δέχεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς την
αίτηση και ζητά να πληρώσει το ποσό που αναλογεί για τη χρήση αιγιαλού και
παραλίας για το έτος 2011.

2.Για την υπ’
αριθμ. 535/09-08-2012 αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας του Αριστογένη,
σύμφωνα με  την οποία ζητάει την
παραχώρηση χρήσης 80τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, στην παραλία Αη’ Γιάννης,  μπροστά από το κατάστημά της, με την επωνυμία
«Αλάτι», για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, αποφασίζετε ομόφωνα
θετικά, με την προϋπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
τουλάχιστον δύο (2) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την
αποφυγή ατυχημάτων.

3. Για την υπ’
αριθμ. 518/30-07-2012 αίτηση του Αρχοντούλη Αθανασίου του Γεωργίου, σύμφωνα με
την οποία ζητάει την παραχώρηση χρήσης 90τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, μπροστά
από το κατάστημά του στο Πηγαδάκι, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων,
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, με την προϋπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και
κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος
της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων
και την αποφυγή ατυχημάτων.

4. Για την υπ’
αριθμ. 522/02-08-2012 αίτηση της Ξουρίδου Μαργαρίτας του Αγγελάκη, σύμφωνα με
την οποία ζητάει,  να μεριμνήσει το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, διότι υπάρχει πρόβλημα με αφύλακτα ζώα
(αγελάδες), του Μαχαιρά Ιωάννη, τα οποία κάνουν ζημιές και δημιουργούν
προβλήματα στα ενοικιαζόμενα δωμάτιά της, στην παραλία Συκιάς, αποφασίζετε
ομόφωνα, να προωθηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σιθωνίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης.

5. Για την υπ’
αριθμ. 14305/07-08-2012 αίτηση του Φόρογλου Γεωργίου του Περικλέους, σύμφωνα με
την οποία ζητάει τη λήψη απόφασης για απαγόρευση στη διέλευση και στάθμευση των
οχημάτων, με απώτερο σκοπό την ελεύθερη κατασκήνωση, στην παραλία «Κρυφός
Παράδεισος» στις Αρετές, στην περιοχή Τριστινίκας, διότι δημιουργείται πρόβλημα
οικολογικό, αισθητικό τουριστικό και κυρίως υγιεινής και δημόσιας υγείας,
αποφασίζετε ομόφωνα, να τοποθετηθούν σημάνσεις για απαγόρευση οχημάτων και
απαγόρευση ελεύθερης κατασκήνωσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο
Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

        Υπογραφή                                                     Υπογραφές                    

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο
Πρόεδρος

 

 

                                   

                                    Τζέλιος Αθανάσιος