Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                     1.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης

           
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ. Παπαγεώργη Αντωνίου».
  
Αριθμός Απόφασης: 41/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., έδωσε το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας κ. Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 11/2011 έφεση  του Ο.Τ.Α  με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ» κατά του κ. Παπαγεώργη Αντωνίου και κατά της υπ’αριθμ. 70/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Συκίας. Επίσης αναφέρει  την από 19-04-2006 αίτηση του κ. Παπαγεώργη Αντωνίου για εξώδικο συμβιβασμό  παραιτούμενος των νόμιμων τόκων  και ζητώντας το ποσό των 5.000,00€ χωρίς  να έχει περαιτέρω ουδεμία αξίωση έναντι του Δήμου Σιθωνίας. Κρίνοντας τον συμβιβασμό επωφελή για τα συμφέροντα του Δήμου Σιθωνίας  προτείνει να αποδοθεί στον κ. Παπαγεώργη Αντώνιο το ποσό των 5.000,00€ παραιτούμενος ταυτόχρονα από οποιαδήποτε αξίωση κατά του Δήμου Σιθωνίας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.                     
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κόκκινου Δημητρίου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση του κ. Κόκκινου Δημητρίου, γνωμοδοτεί θετικά για τον εξώδικο συμβιβασμό και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος