Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 40

Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17 Νοεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 136/11-11-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ———–     
2. Κοντού Ελένη
3. Ανδριανούδης Γεώργιος
3. Δραγάνης Αλέξανδρος
4. Πράτσα Άννα
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
.

Αριθμός Απόφασης:  40/2011
Θέμα: 1ο      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Πρόταση για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαιθρίου-στασίμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  ».

                   
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.
    Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς το υπ αριθ 18109/04-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας καθώς και το άρθρο 83 παρ.1γ και το άρθρο 84 παρ.2α του Ν3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–πρόγραμμα Καλλικράτης  με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας μας  
    Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

    Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
                    αποφασίζει ομόφωνα
    Προτείνει :
    Τον χώρο  στον Κεντρικό δρόμο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς επί των πεζοδρομίων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από την Κεντρική πλατεία έως το Συμβολαιογραφικό γραφείο  .
    Τον χώρο  στο Καλαμίτσι επί των Κοινοχρήστων χώρων από το Περίπτερο και καθ’ όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου έως το κάμπινγκ Τσιτρέλη .
    Τον χώρο  στο Π.Κουφό  επί των Κοινοχρήστων  χώρων  από το Ηρώο και καθ’ όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου. 
    Τον χώρο  στην Τορώνη επί των Κοινοχρήστων  χώρων  καθ’ όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφές    Υπογραφή       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος