Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 24 Απριλίου   2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 30 / 20-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Ο κυρ Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος αποχώρησε στο 10ο
θέμα.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 7ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2012  

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός των μηχανημάτων για
την Δ.Κ.Νικήτης να γίνετε από τον κυρ. Αντιδήμαρχο έργων Δημητρός Δημήτριος..  

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 7ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  ένα αντιμετωπίζει
πρόβλημα στο να διεκπεραιώσει τα έργα στην Δ.Κ.Νικήτης  λόγω του ότι δεν γίνετε σωστός
προγραμματισμός των μηχανημάτων του Δήμου.

Προτείνει λοιπόν ο προγραμματισμός των μηχανημάτων για την
Δ.Κ.Νικήτης να γίνετε από τον Αντιδήμαρχο έργων κυρ. Δημητρό  Δημήτριο.

Ο κυρ. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος προτείνει να γίνει
συνάντηση των Αντιδημάρχων για την επίλυση του προβλήματος.  

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν να γίνετε ο προγραμματισμός των  μηχανημάτων του Δήμου για την Δ.Κ.Νικήτης από
τον Αντιδήμαρχο έργων Δημήτριο Δημητρό.

 


Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

     ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ