Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2012

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 541/14-08-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               1. Πράτσα Άννα  

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 40/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αγορά
δύο ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς ».

 

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: είναι αναγκαία η αγορά δύο ακινήτων,
και συγκεκριμένα α) της Κατσίκη – Παπανδρέου Νιόβης εκτάσεως 556,99 τετραγωνικών μέτρων
και β) των: Μαλλίνη Γεωργίου, Μαλλίνη Σπυρίδων και Μαλλίνη Αρετής, εκτάσεως 609 τετραγωνικών μέτρων
, που βρίσκονται στην περιοχή – θέση «νεκροταφείο» της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, διότι λόγω μεγέθους αλλά και θέσης, φέρονται ως τα καταλληλότερα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής, καθώς και την
εξυπηρέτηση πάσης φύσεως αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Εγκρίνει την απευθείας
αγορά των ανωτέρω ακινήτων, για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής, καθώς και για
την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
αποστέλει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, προς έγκριση,  ώστε να γίνει η
εκκίνηση της διαδικασίας αγοράς των ανωτέρω οικοπέδων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

            Ο Πρόεδρος                                                      Τα μέλη

            Υπογραφή                                                       Υπογραφές              

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο
Πρόεδρος

 

                                     

                                       

                                         Τζέλιος Αθανάσιος