Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14
Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 3ο «α)Απαγόρευση στάθμευσης εντός της Κεντρικής
Πλατείας Αγίου Νικολάου και β) Προσωρινή στάθμευση από οικία Τζαρή έως και
σούπερ μάρκετ Καμπάνη»

Αρ. Απόφ.: 4

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω
θέματος:

 

Κατά καιρούς δημιουργείται μείζον
θέμα με την στάθμευση αυτοκινήτων εντός της Κεντρικής Πλατείας Αγίου
Νικολάου  καθώς και με τη στάθμευση από
την οικία Τζαρή έως και το σούπερ μάρκετ του κ. Καμπάνη με αποτέλεσμα η
πρόσβαση των δημοτών να μην είναι εφικτή αλλά και να παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία των οχημάτων.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω
να απαγορευθεί η στάθμευση εντός της Κεντρικής Πλατείας Αγίου Νικολάου και να
επιτραπεί μόνο η προσωρινή στάθμευση από την οικία κ. Τζαρή έως και το σούπερ
μάρκετ του κ. Καμπάνη.   

 
  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

 

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την απαγόρευση της στάθμευσης
εντός της Κεντρικής Πλατείας Αγίου Νικολάου και

Β)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Για την προσωρινή στάθμευση από την οικία κ.
Τζαρή έως και το σούπερ μάρκετ του κ. Καμπάνη.  

Οι σύμβουλοι κ. Γιαννέλης
Νικόλαος και κ. Ευαγγελινός Αθανάσιος δεν συμφωνούν με την προσωρινή στάθμευση.
 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ
ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ