Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013

                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   
 Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013
Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 4/2013

                                                                                                                            

ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση στον
Καραβασίλη Ιωακείμ.

 

    
Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου
2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 
συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε
Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών
μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος              
                   Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

 

     
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα
της ημερήσια διάταξης και είπε ότι στις 11-2-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
μ.μ  έπιασε φωτιά η οικία του Καραβασίλη
Ιωακείμ του Αθανασίου,  παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες των συγχωριανών, και μέχρι να έρθουν τα οχήματα της πυροσβεστικής
Υπηρεσίας,  οικία καταστράφηκε ολοσχερώς.

      

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

       Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                                      

                                   Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση στον
Καραβασίλη Ιωακείμ του Αθανασίου για την ζημία που έπαθε η οικία του από την
φωτιά που ξέσπασε στις 11-2-2013, και την κατέστρεψε ολοσχερώς εσωτερικά..

                                                                                                                 
                              

           Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4 /2013

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως   
εξής.                              

            

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                      (Υπογραφές)

                   

                                  

Ακριβές Απόσπασμα

                                            Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                 ΠΑΓΩΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ