Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 28-02-2012 ημέρα τις εβδομάδος Tρίτη   και ώρα
19:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 30/23-02-2012 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος    

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος  

5.Πράτσα Άννα

.          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 4/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ’αριθμ. 26/21-02-2012 αίτηση της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΕΠΕ  με την οποία ζητάει  έγκριση για μίσθωση παραλιακού χώρου έκτασης
300μ2 μπροστά από το Ξενοδοχείο του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες .

2)                          
Την υπ’αριθμ. 17/03-02-2012 αίτηση του Πάργα Βασιλείου
του Ασημή, με την οποία ζητάει στο δρόμο προς το κάμπινγκ που διαθέτει στο
Καλαμίτσι, να βρεθεί κάποια λύση διότι δεν έχει πρόσβαση προς την επιχείρησή
του και δημιουργήται μεγάλο πρόβλημα,

λόγω στενότητας του δρόμου και λόγω των υπαίθριων πάγκων, καθώς και
των 

σταθμευμένων αυτοκινήτων.

3)                          
Την υπ’ αριθμ. 25/21-02-2012 αίτηση της ΡΟΚΑΝΟΥΔΑ
ΜΑΡΙΑΣ με  την οποία ζητάει 25μ2 στη θέση
<<ΚΟΡΑΚΑΣ>> Τορώνης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και
ομπρελών.

4)                          
Την υπ’αριθμ.49/05-03-2012 αίτηση του Καζάκα Νικολάου
του Στυλιανού ο οποίος ζητάει άδεια για προμήθεια πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης
μπροστά στην οικία του για να έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητό  του στην οικία του .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

1.     
Για την υπ΄αριθμ.. 26/21-02-2012 αίτηση της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ
ΕΠΕ  με την οποία ζητάει  έγκριση για μίσθωση παραλιακού χώρου έκτασης
300μ2 μπροστά από το Ξενοδοχείο του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες ,αποφασίζει ομόφωνα θετικά.

2.     
Για την 17/03-02-2012 αίτηση του Πάργα Βασιλείου του
Ασημή, με την οποία ζητάει στο δρόμο προς το κάμπινγκ που διαθέτει στο
Καλαμίτσι, να βρεθεί κάποια λύση διότι δεν έχει πρόσβαση προς την επιχείρησή
του και δημιουργήται μεγάλο πρόβλημα, λόγω στενότητας του δρόμου και λόγω των
υπαίθριων πάγκων, καθώς και των σταθμευμένων αυτοκινήτων, αποφασίζει ομόφωνα,
να γίνει προσπάθεια ώστε οι πάγκοι των μικροπωλητών να πάνε σε άλλο σημείο,
έτσι ώστε να λυθεί κατά άνα μέρος το πρόβλημα.

3.     
Για την υπ΄αριθμ. 25/21-02-2012 αίτηση της ΡΟΚΑΝΟΥΔΑ
ΜΑΡΙΑΣ με  την οποία ζητάει 25μ2 στη θέση
<<ΚΟΡΑΚΑΣ>> Τορώνης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών
αποφασίζει ομόφωνα θετικά.    

4.     
Για την υπ’ αριθμ. 49/05-03-2012 αίτηση του Καζάκα
Νικολάου του Στυλιανού ο οποίος ζητάει άδεια για προμήθεια πινακίδων
απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά στην οικία του για να έχει πρόσβαση με το
αυτοκίνητό  του στην οικία του,
αποφασίζετε ομόφωνα, αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος για επόμενο συμβούλιο,
έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας.

                   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 /2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

              Ο Πρόεδρος                                                        τα
μέλη

               Υπογραφές                                                       Υπογραφή

 

 

                

                                             Ακριβές
απόσπασμα

                                                 Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος