Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 38

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η Μαΐου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθε
το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 6482/13.05.2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εντός ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38 /2011  

 

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός ρεμάτων- γεφυρών στα όρια
της  Δ.Κ Νικήτης

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εντός
ημερήσιας διάταξης.

 

Ο κ.Τσολίδης  επισκέφθηκε 
διάφορα σημεία στα όρια της Δ.Κ Νικήτης και διαπίστωσε ότι τα ρέματα
είναι γεμάτα οπότε είναι αδύνατη η ροή του υδάτων .Προτείνει την διάνοιξη των
ρεμάτων.

Ο κ. Ζαφειρούδης
αναφέρει ότι είναι ανάγκη ο κ. Σάκιας να πειστεί  και να μην τρέφει τα αιγοπρόβατα του μέσα στο
χωριό.και συμφωνεί με τον κ. Τσολίδη.

Ο κ. Μητσιάρας
Κωνσταντίνος προτείνει το γκρέμισμα της γέφυρας  στης ‘Παπαδιάς το λάκο ‘.

Ο κ. Γιοβανέκος
θέτει την ερώτηση πως θα καθαριστούν τα ρέματα και με τη δαπάνες ακριβώς.

Δεν ψηφίζεται το
θέμα αν δεν γίνει συγκεκριμένο πόσα είναι τα ρέματα και πώς θα πληρωθούν.

Ο κ. Ζαφειρούδης
συμπληρώνει ότι μέσα στις αρμοδιότητες της 
ΔΚ. Νικήτης δεν υπάρχει αρμοδιότητα για καθαρισμό ρεμάτων, και οπότε οι
αποφάσεις τους είναι συμβουλευτικές.

Ο κ. Κανατάς
τονίζει ότι στο ρέμα της Λιθυρής  δεν
υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην παραλία και προτείνει να γίνει εισήγηση για την
οριοθέτηση του ρέματος.

Ο κ. Αναγνωστάρας
προτείνει να γίνουν οριοθετήσεις σε όλα τα ρέματα της περιοχής.

Ο κ. Γεωργακούδας
συμφωνεί με την οριοθέτηση των ρεμάτων και κατά πλειοψηφία προτείνει την
τσιμεντόστρωση. 

                                   

           

 

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των
Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να γίνουν οι τσιμεντοστρώσεις ρεμάτων- γεφυρών στα όρια της ΔΚ.
Νικήτης.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                 

(Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)            
                

     
                                                                 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ