Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00
μ.μ., συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 541/14-08-2012 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος          1. Πράτσα
Άννα

2.
Ανδριανούδης Γεώργιος

3.
Κοντού Ελένη                                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 38/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή φακέλου για
άδεια  μουσικής του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
εντός ξενοδοχείου», ιδιοκτησίας της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ
Ε.Π.Ε., με εκπρόσωπο την
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου, που
βρίσκεται στην Τορώνη, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς ».

 

Θέμα:1o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

σύμφωνα με το
άρθρο 83 του Ν.3852/2010, στις Δημοτικές Κοινότητες, αρμόδιο για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης
3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983
Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς
και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και
άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων,
εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια
αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την
υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται
μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί
να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το
χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε,
εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών
μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή
ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

 

            Αμέσως
μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’
αριθμ.14101/06-08-2012 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου
παλλήλου, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για χορήγηση
άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 13002/19-07-2012 αίτηση της
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Ε.Π.Ε., με εκπρόσωπο την ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου, η οποία
αιτείται  άδειας λειτουργίας μουσικής στο
κατάστημά της, που λειτουργεί ως «
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ εντός ξενοδοχείου », με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΤΟΡΩΝΗ», στην Τορώνη
 της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του
Δήμου Σιθωνίας.

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/2545/27-07-2012 βεβαίωση
για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1. Τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ.
3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

6. Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος
Α’)

7. Την ανωτέρω
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

8. Την υπ’ αριθμ. 10/2545/27-07-2012
βεβαίωση για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου
.

9.Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’
αριθμ. 79Τ/19-07-2012 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύoς ή μουσικά όργανα (πιάνο,
βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα, της
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Ε.Π.Ε., με εκπρόσωπο την
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου,
για το κατάστημα της «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
εντός ξενοδοχείου », με την επωνυμία
«ΑΚΤΗ ΤΟΡΩΝΗ»,
με αριθ. άδειας 3205/12-07-2012, που βρίσκεται  στην Τορώνη,
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

Η μουσική θα
λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή
περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της
μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα
είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και
με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να
μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή
τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο
κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης
μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα
άδεια.

 

            «Η
παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας
εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία
μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια
δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση
των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996
Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα
άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος
του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30/09/2012.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής
υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

 

Εξουσιοδοτεί
τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του
άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 38/2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                                   Τα
μέλη

          Υπογραφή                                                   Υπογραφές                

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                            Τζέλιος Αθανάσιος