Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.
 
  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                   AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                            1. Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ  
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
                  
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 1o
                             «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 «Ψήφιση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Σιθωνίας».

Αριθμός Απόφασης: 37α/2011


Ο Δήμαρχος ως πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το 1α θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι: στον  τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011 και υπό τους Κ.Α 80.8251 υπάρχει γραμμένη πίστωση 2.000,00€, Κ.Α 80.8252 υπάρχει γραμμένη πίστωση 2.000,00€,  , Κ.Α 80.8253 υπάρχει γραμμένη πίστωση 2.000,00€,  , Κ.Α 80.8254 υπάρχει γραμμένη πίστωση 2.000,00€,, Κ.Α 80.8255 υπάρχει γραμμένη πίστωση 2.000,00€,  , Κ.Α 80.8256  υπάρχει γραμμένη πίστωση 1.000,00€, για πάγια προκαταβολή ,για την πληρωμή μικρών επειγουσών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν.3463/2006.Επειδή είναι ανάγκη να εγκριθεί η επ’ ονόματι  των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων χορήγηση της παραπάνω πάγιας προκαταβολής, από την οποία διενεργούνται οι σχετικές πληρωμές βάσει εγγράφων εντολών του Δημάρχου.
    Η Ο.Ε μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της ότι:
1)Η πληρωμή των ανωτέρω δαπανών εμφανίζεται κάθε φορά υπό επείγουσα ανάγκη, η οποία μπορεί να θεραπεύεται  με άμεση πληρωμή από ένταλμα πάγιας προκαταβολής  και 2)τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ, καθώς και των άρθρων 31,32,35 και 37 του Β.Δ 17-05-1959,περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων.
  Η Ο.Ε αφού άκουσε την εισήγηση  του Δημάρχου έλαβε υπόψη της α)τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006, αφού είδε όλα τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται και μετά από διαλογική συζήτηση
 


                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει Πάγια Προκαταβολή για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας για το οικονομικό έτος 2011, στους Κ.Α 80.8251 για την Δημοτική Κοινότητα Νικήτης ποσού 2.000,00€ επ’ ονόματι του προέδρου Τσολίδη Αθανάσιου ,Κ.Α 80.8252 για την Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά ποσού 2.000,00€ επ’ ονόματι του προέδρου Καπλάνη Γεώργιου ,Κ.Α 80.8253 για την Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου ποσού 2.000,00€ επ’ ονόματι του προέδρου Παρδάλη Γεώργιου  ,Κ.Α 80.8255 για την Δημοτική Κοινότητα Συκιάς  ποσού 2.000,00€ επ’ ονόματι του προέδρου Τζέλιου Αθανάσιου, Κ.Α 80.8254 για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγίτσιου πόσου 1.000,00€ επ’ ονόματι του προέδρου  Παγώνη  Τριαντάφυλλου, Κ.Α 80.8256 για την Τοπική Κοινότητα Σάρτης  ποσού 1.000,00€ επ’ ονόματι του προέδρου  Τσελέπη Ανέστη, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2011, πάνω  στο οποίο ψηφίζει πίστωση προκειμένου να διατεθεί για την πληρωμή των εξής μικρών  επειγουσών δαπανών, οι οποίες αντιμετωπίζονται  με την έναντι κάθε εγγραφής πίστωσης:


02.00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης δημοτικών υπαλλήλων 10.000,00
02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-Γενικές Υπηρεσιές 150.000,00
02.00.6122.0002 Έξοδα κίνησης  Δημοτικών  Συμβούλων 1.000,00
02.00.6123.0001 Έξοδα κίνησης Δημάρχου 25.000,00
02.00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη-Γενικές Υπηρεσιές 50.000,00
02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού-Γενικές Υπηρεσιές 50.000,00
02.00.6312 Λοιποί φόροι-Γενικές Υπηρεσιές 5.000,00
02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών-Γενικές Υπηρεσιές 20.000,00
02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-Γενικές Υπηρεσιές 3.000,00
02.00.6452.0001 Συνδρομές internet-Γενικές Υπηρεσιές 1.000,00
02.00.6452.0002 Παροχή υπηρεσιών internet 2.500,00
02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00
02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων-Γενικές Υπηρεσιές 150.000,00
02.00.6495.0000 Έξοδα Υποθηκοφιλακίου και Κτηματολογίου  5.000,00
02.00.6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων-Γενικές Υπηρεσιές 5.000,00
02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ. 10.389,00
02.10.6255 Λοιπά ασφάλιστρα-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ. 15.000,00
02.10.6263.0001 Συντήρηση Λεωφορείου 10.389,00
02.10.6322  Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.     10.000,00
02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.      1.250,00
02.10.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 2.000,00
02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.      45.000,00
02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.    15.000,00
02.10.6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00
02.10.6614.0002 Προμήθεια toner 10.000,00
02.10.6615 Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις 5.000,00
02.10.6615.0002 Φωτοτύπιση σχεδίων 5.000,00
02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού -Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.        10.000,00
02.10.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.    15.000,00
02.10.6672.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων γραφείου     6.925,90
02.10.6673.0001 Συντήρηση επίπλων και σκευών    20.000,00
02.10.6673.0002 Επισκευή επίπλων και σκευών       20.000,00
02.10.6673.0003 Επισκευή κλιματιστικών    10.000,00
02.10.6673.0007 Συντήρηση μικροφωνικών εγκαταστάσεων 5.000,00
02.10.7134.0002 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 20.000,00
02.10.7134.0003 Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ 15.000,00
02.15.6263.0001 Επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 10.388,85
02.15.6263.0002 Συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων 10.388,85
02.15.6471.0004 Προμήθεια εντύπων του Δήμου γενικά 15.000,00
02.15.6661.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 15.000,00
02.20.6263.0001 Συντήρηση απορριμματοφόρων αυτ/των    74.000,00
02.20.6265.0001 Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων 1.500,00
02.20.6322  Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 5.000,00
02.20.6634.0001 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων    20.000,00
02.20.6662.0001 Προμήθεια λαμπτήρων    60.000,00
02.20.6662.0004 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού          45.000,00
02.20.6662.0006 Προμήθεια φωτιστικών εορταστικού χαρακτήρα           30.000,00
02.20.6662.0009 Προμήθεια σιδερικών υλικών(φτυάρια κασμάδες πριόνια κλπ)    1.250,00
02.20.6671.0001 Προμήθεια ζάντες και ελαστικά      45.000,00
02.20.6671.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων αυτ/των       20.000,00
02.25.6262.0038 Καθαρισμός φρεατίων αποχετευτικού όμβριων   6.000,00
02.25.6263.0001 Συντήρηση αυτοκινήτων ύδρευσης  15.000,00
02.25.6264.0001 Προμήθεια νυχιών και λεπίδων για τον εκσκαφέα – φορτωτή 15.000,00
02.25.6264.0002 Συντήρηση εκσκαφέα-φορτωτή 15.000,00
   
02.25.6265.0008 Επισκευή μηχανημάτων ύδρευσης (χλωριοτές, γεννήτρια κλπ)  10.388,85
02.25.6412.0001 Μεταφορά διαφόρων υλικών          10.000,00
02.25.6662.0007 Προμήθεια διαφόρων υλικών 1.250,00
02.25.7135.0002 Προμήθεια μηχανημάτων (αντλίες κλπ) 60.000,00
02.25.7135.0003 Προμήθεια χλωριοτών 20.000,00
02.25.7135.0009 Προμήθεια αναλωσίμων χημείου 1.250,00
02.30.6264.0002 Συντήρηση φορτωτή 10.389,00
02.30.6662.0005 Προμήθεια διαφόρων υλικών         60.000,00
02.30.6662.0008 Προμήθεια ασβελτοπολτού   5.000,00
02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-Υπηρ. Τεχνικών Έργων 1.000,00
02.30.6672.0001 Προμήθεια λεπίδων και ακρολεπίδων για το διαμορφωτή γαιών 6.000,00
02.35.6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων 15.000,00
02.35.6693.0001 Προμήθεια χώματος 5.000,00
02.35.6693.0003 Προμήθεια υλικών για το πότισμα 15.000,00
02.35.6693.0005 Προμήθεια υδραυλικων εξαρτημάτων ποτίσματος 500,00
02.70.6142.0001 Τοπογραφικές εργασίες   8.138,59

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν  ψηφίζει την πάγια προκαταβολή γιατί πιστεύει ότι οι δαπάνες των δημοτικών  και τοπικών συμβουλίων θα διενεργούνται πριν από τις αποφάσεις των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων. 
Τα υπόλοιπα μέλη την ψηφίζουν με την προϋπόθεση οι πρόεδροι να ενημερώνουν για τις δαπάνες που θα πραγματοποιούν.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37α/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                             Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
             Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος