Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 541/14-08-2012 πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               1.  Πράτσα Άννα 

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας, που αφορά την « Διαγράμμιση της Λαϊκής Αγοράς» και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός
Απόφασης 37/2012.

 

Θέμα: 1ο εκτός ημ.διατάξεως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Διαγράμμιση
της Λαϊκής Αγοράς».

 

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο)
θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: θέτει υπόψη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, το υπ’ αριθμ. 11414 από 27/06/2012 έγγραφο του
Αντιδημάρχου του Δήμου Σιθωνίας, κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, σύμφωνα με το οποίο,
διαβιβάζει το υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/1786/25-06-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης,
Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με το οποίο
ζητάει να προβούμε σε οριοθέτηση και διαγράμμιση των λαϊκών αγορών που
λειτουργούν στα χωρικά όρια του Δήμου, ώστε να προβεί στη χορήγηση θέσεων και
στην τοποθέτηση των πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών και παραγωγών),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

                        Ενημερώνει
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, ότι με βάση το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) και την Α2-2024/16-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Λειτουργία λαϊκών αγορών, των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κ.λ.π.), 2.2 (λοιπά θέματα σχετικά με τις
επαγγελματικές – παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών), στην οποία αναφέρεται ότι η
οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, ο καθορισμός ενιαίων μέτρων
του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων και πωλητών Επαγγελματιών –
παραγωγών είναι αρμοδιότητα των Δήμων. 

 

Σύμφωνα με την
παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας  προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών
αγορών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις
περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και
αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την
εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων
σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

 

Επίσης σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 30/2012 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, λήφθηκε απόφαση για την οριοθέτηση της Λαϊκής Αγοράς καθώς και για τα
μέτρα των πάγκων ενώ σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
θα πρέπει να προβούμε και στη διαγράμμιση της Λαϊκής Αγοράς.  

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

 1. Το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 32 του Ν.3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του
  Ν.3852/2010

 

 1. Την υπ’ αριθμ. Α2-2024/16-12-2011
  Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

 1. Το υπ’ αριθμ. 11414 από 27/06/2012
  έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Σιθωνίας

 

 1. Το υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/1786/25-06-2012
  έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Ορίζει επιτροπή για  τη
διαγράμμιση της Λαϊκής Αγοράς, όλο το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, καθώς και η μέρα της διαγράμμισης ορίζετε η Τρίτη 28/08/2012 και ώρα
9:00 π.μ., ώστε να καλέσουμε και αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου
Τουρισμού, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο
Πρόεδρος                                                         τα
μέλη

        
Υπογραφή                                                        Υπογραφές            

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                           Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                 
                   Τζέλιος Αθανάσιος