Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ                                   

———————————————————–

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 5ης/2011
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις 19 Aπριλίου  2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30μμ. στο Γραφείο
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 5210/ 15-04-2011 πρόσκληση του
Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                                        Κανείς

2. Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

3. Μητσιάρα Σόνια

4. Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας
Λάμπρος

            

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραδήμου
Δήμητρα  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Αριθμός θέματος : 14ο    Αίτηση Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής   για  το  2011                          

Αριθμός Απόφασης.
36    στο κατάστημα
<<ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ>> της Μητσιάρας                                              Ελένης που βρίσκεται στη Νικήτη.           

 

 

Ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για
την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης
καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της  Τοπικής Κοινότητας

Η  αίτηση της Μητσιάρας Ελένης για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικής για κατάστημα 
<<ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ>>
  που βρίσκεται στη του Δ/Κ Νικήτης να πάει στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Για
την  αίτηση της Μητσιάρας Ελένης για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για κατάστημα  <<ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ>>   που βρίσκεται στη του Δ/Κ Νικήτης να πάει
στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 36 /2011

        Αφού συντάχθηκε το
πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

                                       

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                     

                                                             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   
   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ