Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25 Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 502/20-07-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 35/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«αιτήσεις
 και ένσταση των Τσιτσιρίκου Δημητρίου
και Τσιτσιρίκου Ιωάννη ».

 

Θέμα:6ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο  (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ’ αριθμ. 450/20-06-2012 αίτηση του Τσιτσιρίκου
Δημητρίου του Αστερίου, σύμφωνα με  την
οποία ζητάει αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 21/2012 απόφασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, σχετικά με την αίτησή του για την απόρριψη
παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας στην παραλία Τορώνης.

2)                          
Την υπ’ αριθμ. 464/28-06-2012 ένσταση Τσιτσιρίκου
Δημητρίου του Αστερίου,  σύμφωνα με την
οποία ενίσταται κατά της αρ. 21/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και ζητάει ενημέρωση γιατί δώθηκε άδεια παραχώρησης αιγιαλού
στους Καραγιαννάκη Άννα, Καραγιαννάκη Χρήστο και Καραγιαννάκη Παναγιώτα.

3)                          
Την υπ’  αριθμ. 470/02-07-2012
αίτηση του Τσιτσιρίκου Ιωάννη του Δημητρίου, σύμφωνα  με την οποία ζητάει έγγραφη ενημέρωση για τα
κριτήρια παραχώρησης αιγιαλού στους Καραγιαννάκη Ευθύμιο – Κυλοπίτα Δημήτριο.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

 Οι ανωτέρω αιτήσεις να προωθηθούν στον Νομικό
Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας, για να γνωμοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο
Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

            Υπογραφή                                                        Υπογραφές            

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο
Πρόεδρος

 

 

                                     

                                       Τζέλιος Αθανάσιος