Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                               A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 4229/07-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                        AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                             1. Γιοβανούδας Βαρσάμης.
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                       2.  Σπανός Μιχαήλ
3.   Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Δημητρός Αστ. Δημήτριος
        
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός Απόφασης: 32/2011
                           "ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου»
 
Αριθμός θέματος: 5ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο ( 5ο ) θέμα  της εκτός  ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για την άσκηση ένδικου μέσου αριθμ. 206/2011 απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,

                          Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α
1)Ορίζει για την άσκηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 206/2011 αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία επιδικάστηκε υπέρ της εταιρίας «Αφοί Διονυσόπουλοι Ο.Ε» το ποσό των 445.549,58€ για συλλογή φακέλου δικογραφίας και για υποστήριξη της  αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Οικονόμου Στέφανο του Αναστασίου με (Α.Μ  Δ.Σ.Θ 6242) και την Γκιώτη Άννα του Νικολάου με (Α.Μ  Δ.Σ.Θ 7996)  .
2)Ως αμοιβή των προαναφερόμενων  δικηγόρων για την άσκηση έφεσης  κατά της υπ’ αριθμ. 206/2011 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ορίζεται το ποσό των 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α και 2.000,00€ πλέον Φ.ΠΑ αντιστοίχως τα οποία ποσά θα καταβληθούν  μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.
3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                              Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος