Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 30

                                           A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10367/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                    AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Παστογιάννης Γεώργιος
2.  Γκιώτης Νικόλαος                           2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Πράτσας Άγγελος
5.  Τσιάρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                                  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Σχετικά με το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Αναγνωστάρα Κωνσταντίνου.
  
Αριθμός Απόφασης: 30/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 10/1099/01-06-2011 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Σιθωνίας με  αριθμ. πρωτ. 8954/16-06-2011 σχετικά με το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Αναγνωστάρα Κωνσταντίνου το οποίο αναφέρει ότι: μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα για το οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δεν χρησιμοποιείται και όλη η δραστηριότητα του καταστήματος έχει μεταφερθεί σε χώρο για τον οποίο δεν έχει δοθεί καμία έγκριση.
 Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την γνωμοδότηση του δικηγόρου  κ. Κόκκινου Δημήτριου βάση της οποίας προτείνεται να δοθεί προθεσμία ώστε ο ιδιοκτήτης  κ. Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής να επαναφέρει το κατάστημα του στην αρχική του κατάσταση όπως ορίζει η άδεια λειτουργίας του και η αρμόδια υπηρεσία να άρει το αρχικό έγγραφο της με αριθμ. πρωτ. 10/1099/01-06-2011 με νέο.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη, η ανωτέρω προθεσμία ,θα αναγκαστούμε με νέα απόφαση να  προβούμε στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και στη σφράγιση του καταστήματος. 


Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Να δοθεί προθεσμία 15 ημερών ώστε ο κ. Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος να επαναφέρει το κατάστημα του στην αρχική του κατάσταση όπως ορίζει η άδεια λειτουργίας του, σε συνεργασία πάντα με την αρμόδια υπηρεσία  ώστε με νέο έγγραφο της να μας κάνει γνωστό για την επαναφορά  του καταστήματος στην αρχική του κατάσταση.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη, η ανωτέρω προθεσμία , θα αναγκαστούμε με νέα απόφαση να προβούμε στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και στη σφράγιση του καταστήματος. 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
Υπογραφή                                              Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                   Ο Δήμαρχος