Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 30

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 22 Ιουλίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 45/18-07-2011 έγγραφο πρόσκληση
του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2.Ανδριανούδης
Γεώργιος

3.Κοντού Ελένη

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 30/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών».

 

Θέμα:1o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 10652/05-07-2011 αίτηση της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας, με την οποία αιτείται χορήγηση άδειας για ημερήσια,
ολιγόωρη παραμονή μικρής κινητής έκθεσης, στην περιοχή του Λιμανιού του Πόρτο
Κουφό, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, αφιερωμένη στα θαλασσοπούλια και το
νησιωτικό χώρο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για τα θαλασσοπούλια.

2)                          
Την υπ’ αριθμ. 10577/05-07-2011 αίτηση του Μουτούδη
Χρήστου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 5 τ.μ., για συνεδρίες
Ρεφλεξολογίας – Μασάζ στα πέλματα των ποδιών, απέναντι από το κατάστημα του
Φωκά, δίπλα από τους πάγκους που υπάρχουν με βιβλία και τατουάζ από χέννα.

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 11093/12-07-2011 αίτηση του TALL COM, ο οποίος αιτείται
παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2 τμ , για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση ειδών
λαϊκής τέχνης ( ξύλινα αγαλματάκια).

4)                          
Την υπ΄αριθμ. 11268/14-07-2011 αίτηση του Αλεξάκη Αθανασίου
του Δημητρίου, ο οποίος αιτείται  παραχώρηση
χώρου αιγιαλού 40 τμ, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην παραλία Βαλτί,
μπροστά από την επιχείρησή του.

 

 

 

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

1.     
Για  την  αίτηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά  την χορήγηση
άδειας για ημερήσια, ολιγόωρη παραμονή μικρής κινητής έκθεσης, στην περιοχή του
Λιμανιού του Πόρτο Κουφό, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, αφιερωμένη στα
θαλασσοπούλια και το νησιωτικό χώρο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για
τα θαλασσοπούλια.

Ο Δημοτικός
Σύμβουλος Δραγάνης Αλέξανδρος ψηφίζει αρνητικά.

2.     
Για την αίτηση του Μουτούδη Χρήστου, αποφασίζει ομόφωνα
θετικά, την παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 5 τ.μ. στην παραλία Τορώνης  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για
συνεδρίες Ρεφλεξολογίας – Μασάζ στα πέλματα των ποδιών, απέναντι από το
κατάστημα του Φωκά, δίπλα από τους πάγκους που υπάρχουν με βιβλία και τατουάζ
από χέννα.

3.     
Για την αίτηση του TALL COM,αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά, την  παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2 τμ , για την
τοποθέτηση πάγκου για  την τοποθέτηση
πάγκου για την πώληση ειδών λαϊκής τέχνης ( ξύλινα αγαλματάκια), απέναντι από
το κατάστημα ΖΙΝΟ, του Σκόνδρα Αθανασίου, μαζί με τους άλλους πάγκους.

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, Τζέλιος Αθανάσιος ψηφίζει αρνητικά.

4.      Για
την αίτηση του Αλεξάκη Αθανάσιου του Δημητρίου, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, την
παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 40 τ.μ. στην παραλία Βαλτί,  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, μπροστά από την επιχείρησή του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30 /2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              Τα
μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές               

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος