Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

   Από
το Πρακτικό της 2/2011  Συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο κ ώρα
11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την

1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ.
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά και επιδόθηκε
με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3852/2010

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω
θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5)  μελών βρέθηκαν παρόντα    πέντε (5)

 

 

 

         
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Καπλάνης Γεώργιος
 2. Μαρτζιβάνου Μαρία                           
  ——————————
 3. Πέσιος Θωμας
 4. Φερενίδου Πολυξένη                          ο οποίοι δεν
  προσήλθαν
 5. Σταυροπούλου Στυλιανή                    αν και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος
Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

   
ΘΕΜΑ1ο  :  Τεχνικό – Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δημοτικής
Κοινότητας               

                        έτους  2011

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
3/201

 

     Ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Νόμου 3852/2010
πρέπει να καταρτίσετε το τεχνικό-επιχειρησιακό πρόγραμμα που να περιλαμβάνει
κατά σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν το 2011 και κάλεσε
αυτό για να αποφασίσει σχετικά.  Το
Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω
σχετικές διατάξεις, και το ριθμ.1391/09-02-2011 έγγραφο του Αντιδημάρχου
Σιθωνίας κ. Δημητρού Δημήτρη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταρτίζει το επιχειρησιακό-τεχνικό πρόγραμμα
εκτελεστέων έργων κατά σειρά προτεραιότητας για το έτος 2011 ως κατωτέρω:

 

Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

     ΖΩΗΣ.

 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ

 

 1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΜΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

 

 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ –
  ΑΝΥΨΩΣΗ ΟΧΘΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΑΓΟΡΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ

 

 1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ΣΤΥΛΑΔΑΡΙΟ-ΑΖΑΠΙΚΟ

 

 1. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

 

 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ Α.Σ. ΚΑΙ
  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΑΛΙΚΗ

 

 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
  (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ)

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 1. ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ –
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ
  ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ  ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

     ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

1.   
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ

 

2.   
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

3.   
ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ Ή
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

 

4.   
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

5.   
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

 

6.   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

 

7.   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

8.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΧΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

9.   
ΧΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

    ΥΔΑΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

 

1.   
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΡΕΜΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

 

2.   
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑΣ

 

3.   
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΖΑΠΙΚΟ

 

4.   
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΗΓΩΝ ΔΡΑΓΟΥΔΕΛΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΜΥΛΟΣ»
KAI «ΒΑΛΑ

 

 

    ΥΔΡΕΥΣΗ

 

 

1.   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

2.   
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

3.   
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ –  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

 

4.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ                              ΜΠΑΡΕΣ –
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ

 

5.   
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ   «ΜΥΛΟΥ ΡΕΜΑ» ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 1
ΧΜ

 

6.   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
«ΜΥΛΟΥ ΡΕΜΑ» ΚΑΙ «ΜΑΝΑΣ ΝΕΡΟΥ».

 

 

   

 

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

 

1.   
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

2.   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΕΡ – ΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

 

3.   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΕΡ (2) ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

 

4.   
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ
ΣΥΣΣΩΡΕΜΕΝΑ ΛΙΠΗ.

 

5.   
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΘΑΡΩΝ

 

6.   
ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ

 

7.   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ

 

8.   
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 

9.   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ,
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

10.  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

11.  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

12.  ΑΛΛΑΓΗ
ΚΟΧΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

13.  ΑΓΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

 

 

     Β) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

          ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ

 

1.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

 

2.   
ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.Η

 

3.   
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ

 

4.   
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 

5.   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

6.   
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

7.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

8.   
ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

 

 

 

    ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

 

 

1.   
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

2.   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

3.   
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 

 

    ΠΑΙΔΕΙΑ

 

1.   
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ
ΤΑΞΕΩΝ

 

2.   
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

3.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

 

4.   
ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

5.   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ    ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

 

6.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΤΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ
ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

1.   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

2.   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 

3.   
ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

4.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

5.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

 

 

 

    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

 

1.   
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

2.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

3.   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΑΚΕΙΟΥ

 

4.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

 

5.   
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΕΙΟΥ

 

6.   
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
(ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

7.   
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΚΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΑΛΑΣ

 

 

 

    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

 

1.   
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

2.   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

    Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

1.   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

2.   
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

3.   
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

    ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
– ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

    1.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ

       
ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ

 

2.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ

 

3.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

    4.
ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ            

       
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΥ

 

 

   

    ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

    1.
ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ  

       
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

    2.
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
WC
(ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ)

   

    3.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ  ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ  

        
ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

   

    4.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

       
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

 

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
INFOKIOSK ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ «ΠΑΡΑΣΧΟΥ»,                                                                            

   ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  

   ΣΥΛΛΟΓΟΥ, 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ,    

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

6.
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ

    ΟΓΚΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΟΛΗ

    ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

7.
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

 

8.
ΑΓΟΡΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

    ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

9.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  ΣΤΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

    ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

 

10.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ    

      ΟΔΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

 

 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

1.   
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ

     ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

2.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5ΨΗΦΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

    ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

 

3.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

1. ΑΜΕΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  

    ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

2.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

3.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
BACK UP ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

1.   
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

2.   
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ
Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

3.   
ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

4.   
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ

 

5.   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό
υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      
ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ