Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και
ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/7-2-2011 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ουδείς      

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Γεώργιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Σ.Δ.Κ., ύστερα από
την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 3/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Απομάκρυνση
καλλωπιστικών φυτών και οτιδήποτε μειώνει τη διατομή των δρόμων ».

 

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Προτείνει να  απομακρυνθούν οι γλάστρες με τα καλλωπιστικά
φυτά και οτιδήποτε μειώνει τη διατομή των δρόμων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα που
υπάρχει με τη διέλευση των οχημάτων και των πεζών.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σ.Δ.Κ. να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Να
απομακρυνθούν οι γλάστρες με τα καλλωπιστικά φυτά και οτιδήποτε μειώνει τη
διατομή των δρόμων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τη διέλευση των
οχημάτων και των πεζών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος