Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

                                                        
                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

     Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου
Αριθμ. Απόφ. 2/2013      

      

ΘΕΜΑ: Διάνοιξη
δρόμου.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                                  
Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι η
Γκεμετζή Ειρήνη του Γεωργίου κατέθεσε αίτηση στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου με την
οποία ζητάει την διάνοιξη παλιού δρόμου στην θέση Κοκκαλάς, διότι ο δρόμος έχει
κλείσει από το πέταγμα μπάζων, κατά την κατασκευή

 του συγκροτήματος στα Πυργαδίκια.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει η διάνοιξη του παλιού δρόμου στην
θέση ΚΟΚΚΑΛΑΣ της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, που έχει κλείσει από τα μπάζα που πέταξαν
κατά την κατασκευή του συγκροτήματος στα Πυργαδίκια.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 3/2013

Αφού τελείωσαν τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ 
ΜΕΛΗ

               (Υπογραφή)                                         (Υπογραφές)

                     

 

 Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                              ΠΑΓΩΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ