Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ0

Από
το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 17-01-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
13:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8/11-01-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 3/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<αίτηση συλλόγου ΜΟΤΟ CROSS για παραχώρηση Δημοτικής έκτασης
για κατασκευή αγωνιστικής πίστας>>

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς την υπ αριθ 6/09-01-2013 αίτηση του Συλλόγου ΜΟΤΟ-CROSS με την οποία ζητάει
κατάλληλη έκταση για την δημιουργία αγωνιστικής πίστας και συγκεκριμένα μία
περιοχή στο Κριαρίτσι ή και δεύτερη έκταση στην περιοχή ΑιΓιάννη (πρώην Σ.ΑΚ).

 

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς έπειτα από διαλογική συζήτηση                                                              αποφασίζει
ομόφωνα

            Την παραχώρηση έκτασης ,στο
Κριαρίτσι ή την έκταση στην περιοχή ΑιΓιάννη (πρώην Σ.ΑΚ) και την προωθεί προς
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας για περεταίρω ενέργειες .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο
Πρόεδρος                                                    
Τα μέλη

        Υπογραφή                                                   
  Υπογραφές          

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                           Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                    

                                     Τζέλιος
Αθανάσιος