Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 29

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 01 Iουλίου
 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 21:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 35/09-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος          1.Κοντού
Ελένη       

2.Ανδριανούδης
Γεώργιος

3.Δραγάνης
Αλέξανδρος

4.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 29/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών».

 

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 10190//27-06-2011 αίτηση του Τσέλικα
Αθανάσιου του Χρήστου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 8 τ.μ.
στην παραλία Τορώνης  της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση κούνιες-καραβάκια.

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 7470/26-05-2011 αίτηση της ΜΕΜΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικηφόρου , η οποία αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 4 τμ
,δίπλα στη παιδική χαρά στον πεζόδρομο Τορώνης και 2 τμ στο Καλαμίτσι στην
παραλία του χωριού   για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση βιβλίων
 .

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 9599/26-06-2011 αίτηση του Ακριβού Ζαπάνη
του Βασιλείου  ο οποίος αιτείται  παραχώρηση χώρου 2τμ, για την τοποθέτηση
πάγκου για την πώληση καλαμποκιού στο Π.Κουφό .

4)                          
Την υπ΄αριθμ. 9032/17-06-2011 αίτηση της Ψηλογιάννη
Μαρίας του κωνσταντίνου   ,  η
οποία  αιτείται παραχώρηση αιγιαλού και
πραλίας , 150 τ.μ μπροστά στο κατάστημά της στην παραλία Τορώνης για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών και ξαπλώστρων.  .

5)                          
Την υπ΄αριθμ. 9033/17-06-2011 αίτηση του Αρχοντούλη
Αθανάσιου με την οποία αιτείται  107 τμ
μπροστά από το κατάστημά του στο Πηγαδάκι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
ομπρελών και ξαπλώστρων.

6)                          
Την υπ΄αριθμ.9061/17-06-2011αίτηση των Διαλεχτή
Βασιλικού και Στυλιανής Παπανικολάου με την οποία αιτούνται 3 μ2 για την τοποθέτηση πάγκου
για την πώληση παραδοσιακών προιόντων και κουκουνάρων δίπλα στο κατάστημα BARAGUDA.

7)                          
Την υπ΄αριθμ. 9053/17-06-2011 αίτηση της Πάργα Φωτεινής
με την οποία ζητάει την παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 25 τμ μπροστά από το
κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .

8)                          
Την υπ αριθ 9363 αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση
αιγιαλού  και παραλίας 60 τμ μπροστά από
το κατάστημά του στην παραλία Τουρκολιμνιώνα για τοποθέτηση Ομπρελών και
ξαπλώστρων .

9)                          
Την υπ αριθ 9213/20-06-2011αίτηση της Χαλκιά Χρυσής με
την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ στο Καλαμίτσι τέρμα αριστερά ή μπροστά
στον Διδάκη για την τοποθέτηση πάγκου για την 
πώληση Καλαμποκιού.

10)                      
Την υπ αριθ 9141/20-06-2011 αίτηση της Δημηντούζη
Αναστασίας  με την οποία αιτείται την
παραχώρηση 2 τμ για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού στο
καλαμίτσι μπροστά τον Τσιτρέλη και άλλα 2τμ στην περιοχή Αι Γιάννη .

11)                      
Την υπ αριθ 9113/20-07-2011 αίτηση της Αρχοντούλη
Γεωργίας με την οποία ζητάει την παραχώρηση 
αιγιαλού 30 τμ μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη ομπρελών
και ξαπλώστρων

12)                      
Την υπ αριθ 9842/22-06-2011 αίτηση της Καρανικόλα Άννας
του Χρήστου με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 2 τμ για την τοποθέτηση πάγκου
για την πώληση καλαμπόκι και Λουκουμάδες στη Σκάλα ή στο Μνημείο στο Π.κουφό.

13)                      
Την υπ αριθ 9893/24-06-2011αίτηση του Μάριου Γιοβανούδα
με την οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού 50 τμ μπροστά από την επιχείρησή
της (ενοικιαζόμενα δωμάτια) για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

14)                      
Την υπ αριθ 10428/01-07-2011 αίτηση του Μπατζή
Στάμου  με την οποία ζητάει την
παραχώρηση 50 τμ αιγιαλού και Κοινοχρήστου Χώρου μπροστά από το κατάστημά του
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών και ξαπλώστρων (25τμ για
τραπεζοκαθίσματα και 25τμ για ομπρέλες).

15)                      
Την υπ αριθ 10076/27-06-2011 αίτηση του Διδάκη
Αθανάσιου με την οποία ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια)
στην ευθεία του πάρκου και στην ευθεία Διδάκη-Δραμουντάνη για την αποφυγή
τροχαίων ατυχημάτων.

16)                      
Την υπ αριθ 10029/27-06-2011 αίτηση του Πράτσα Ιωάννη
με την οποία ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια) στην
παιδική χαρά στην Τορώνη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων

17)                      
Την υπ αριθ 10076/27-06-2011  αίτηση του Καζάκα Γεωργίου του Ιωάννη με την
οποία ζητάει να ανοιχτούν τρύπες μπροστά από το κατάστημά του για  να μην λιμνιάζουν νερά  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
αιτήσεις

Αποφασίζει
ομόφωνα

Ανά αίτηση τα
εξής:

1.      Για
 την υπ΄αριθμ. 10190/27-06-2011 αίτηση
του Τσέλικα Αθανάσιου του Χρήστου αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση
Κοινοχρήστου χώρου 8 τ.μ. στην παραλία Τορώνης 
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση κούνιες-καραβάκια. .

2.      Για
την υπ΄αριθμ. 7470/26-05-2011αίτηση της  ΜΕΜΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικηφόρου αποφασίζει ομόφωνα την  παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 4 τμ ,δίπλα στη
παιδική χαρά στον πεζόδρομο Τορώνης και 2 τμ στο Καλαμίτσι στην παραλία του
χωριού   για την τοποθέτηση πάγκου για
την πώληση βιβλίων.

3.     
Για την υπ΄αριθμ. 9599/26-06-2011 αίτηση του Ακριβού
Ζαπάνη του Βασιλείου αποφασίζει ομόφωνα την 
παραχώρηση χώρου 2τμ, για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση
καλαμποκιού στο Π.Κουφό .

4.      Για
την υπ΄αριθμ. 9032/17-06-2011 αίτηση της Ψηλογιάννη Μαρίας του Κωνσταντίνου
αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση  , 150
τ.μ μπροστά στο κατάστημά της στην παραλία Τορώνης για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών και ξαπλώστρων. 
.

5.      Για
την υπ΄αριθμ. 9033/17-06-2011 αίτηση του Αρχοντούλη Αθανάσιου αποφασίζει
ομόφωνα την παραχώρηση   107 τμ μπροστά
από το κατάστημά του στο Πηγαδάκι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών
και ξαπλώστρων.

6.      Για
την υπ΄αριθμ.9061/17-06-2011αίτηση των Διαλεχτή Βασιλικού και Στυλιανής
Παπανικολάου αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση 
3 μ2
για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση παραδοσιακών προιόντων και κουκουνάρων
δίπλα στο κατάστημα BARAGUDA
.

7.      Για
την υπ΄αριθμ. 9053/17-06-2011 αίτηση της Πάργα Φωτεινής αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 25 τμ
μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .

8.      Για
την υπ αριθ 9363 αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση αιγιαλού  και παραλίας 60 τμ μπροστάαπό το κατάστημά
του στην παραλία Τουρκολιμνιώνα για τοποθέτηση Ομπρελών και ξαπλώστρων .

9.      Για  την υπ αριθ 9213/20-06-2011 αίτηση της Χαλκιά
Χρυσής αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση
2 τμ στο Καλαμίτσι τέρμα αριστερά ή μπροστά στον Διδάκη για την τοποθέτηση
πάγκου για την  πώληση Καλαμποκιού  .

10.  Για την υπ
αριθ 9141/20-06-2011 αίτηση της Δημηντούζη Αναστασίας αποφασίζει ομόφωνα    την παραχώρηση 2 τμ για την τοποθέτηση
πάγκου για την πώληση καλαμποκιού στο Καλαμίτσι μπροστά στον Τσιτρέλη και άλλα
2τμ στην περιοχή Αι Γιάννη.

11.  Για την υπ
αριθ 9113/20-07-2011 αίτηση της Αρχοντούλη Γεωργίας  αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση   αιγιαλού 30 τμ μπροστά από το κατάστημά της  για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

12.  Για την υπ
αριθ 9842/22-06-2011 αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Χρήστου αποφασίζει ομόφωνα
την παραχώρηση 2τμ για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμπόκι και
Λουκουμάδες στο Μνημείο στο Π.κουφό

13.  Για την υπ
αριθ 9893/24-06-2011 αίτηση του Μάριου Γιοβανούδα αποφασίζει ομόφωνα με την
οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού 50 τμ μπροστά από την επιχείρησή μου
(ενοικιαζόμενα δωμάτια) για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

14.  Για την υπ
αριθ 10428/01-07-2011 αίτηση του Μπατζή Στάμου αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση 50 τμ αιγιαλού και
Κοινοχρήστου Χώρου μπροστά από το κατάστημά του για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών και ξαπλώστρων (25τμ για τραπεζοκαθίσματα και 25τμ
για ομπρέλες).

15.  Για την
αίτηση του Διδάκη αποφασίζουν ομόφωνα θετικά και προωθείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο

16.  Για την
αίτηση του Πράτσα Ιωάννη αποφασίζουν ομόφωνα θετικά και προωθείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο

17.  Για την υπ
αριθ 10076/27-06-2011 αίτηση του Καζάκα Γεωργίου του Νικολάου αποφασίζουν ομόφωνα
επειδή δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση τέτοιου είδους θα προσπαθήσουν να
λυθεί  το πρόβλημα  με άλλο τρόπο , όχι με τρύπες .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29 /2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή               

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος