Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 6/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 200/13-05-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Κοντού Ελένη

2.
Δραγάνης Αλέξανδρος                    2. Ανδριανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει
να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά τoν «Καθορισμό αργίας την μέρα
εορτασμού του Αγίου Αθανασίου πολιούχου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, στις
18 Ιανουαρίου » και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός
Απόφασης 29/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθορισμό
αργίας την μέρα εορτασμού του Αγίου Αθανασίου πολιούχου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, στις 18 Ιανουαρίου ».

 

Θέμα: 1ο εκτός ημερήσιας διατάξεως  

 

Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι:

Θα πρέπει να καθιερωθεί αργία, η μέρα εορτασμού του πολιούχου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, Αγίου Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου:

 

Αποφασίζει
ομόφωνα  

 

Προτείνει να
καθιερωθεί αργία, η μέρα εορτασμού του πολιούχου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, Αγίου Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου.

 

Η απόφαση αυτή
να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη απόφασης, ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο
Πρόεδρος                                            
Τα μέλη         

             Υπογραφή                                           Υπογραφές 

                                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                     Τζέλιος
Αθανάσιος