Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 28

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο   δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 8 Ιουνίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8369/06-06-2011 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης
Αθανάσιος  ,Πρόεδρος          ουδείς      

2.Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος

3.Μητσιάρα
Σόνια

4.Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

5.Γεωργακούδας
Λάμπρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας
Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 28/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή
φακέλου για προέγκριση καταστήματος του Καραγιάννη Τριανταφύλλου .»

 

Θέμα:28ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα
με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι
να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια
της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας

            Την υπ΄αριθμ.:  7013/1/17-03-2011 αίτηση του Καραγιάννη
Τριαντάφυλλου , ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος « Καφετέρια- Μπάρ», στη Νικήτη, της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης
της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1.     
Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.     
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.     
Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ότι για την αίτηση
του Καραγιάννη Τριαντάφυλλου για την προέγκριση καταστήματος  <Καφετέρια – Μπάρ> να πάει στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές               

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος