Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 28

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 15 Ιουνίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 35/09-06-2011 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2.Ανδριανούδης
Γεώργιος

3.Κοντού Ελένη

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 28/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών».

 

Θέμα:5o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 8416/05-06-2011 αίτηση της Θεοχάρη
Στυλιανής  του Αλεξάνδρου, η οποία
αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ. στην παραλία Τορώνης  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την
τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού..

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 8468/07-06-2011 αίτηση της Ελένης Σκόνδρα
– Στυλιανού , η οποία αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2 τμ , για την
τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού απέναντι από το παντοπωλείο του
Βατώνια καθώς και άλλα 2 τμ απέναντι από τον Αβέρκιο για την τοποθέτηση πάγκου
για την πώληση κηπευτικών .

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 8409/06-06-2011 αίτηση του Ιωάννη Πάκλαρα
του Αγγέλου, ο οποίος αιτείται  παραχώρηση
χώρου 2τμ, για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού στο Π.Κουφό .

 

 

4)                          
Την υπ΄αριθμ. 7631/30-05-2011αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη  ,  ο
οποίος αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου, 2 τ.μ.  στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς μπροστά από το κατάστημα του Διδάκη για την πώληση
Καλαμποκιού.

5)                          
Την υπ΄αριθμ. 7919/31-05-2011του Εμμανουήλ Δριστάρη του
Δημοκράτη, ο οποίος αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2τμ στην παραλία
Τορώνης  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού.

6)                          
Την υπ΄αριθμ.8939/15-06-2011 αίτηση της Συνιώρη Μαρίας
του  Ιωάννη    η οποία αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου
2 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, , για την
τοποθέτηση πάγκου για την πώληση Λουκουμάδων .

7)                          
Την υπ΄αριθμ. 7956/01-06-2011 αίτηση του Διογένη και
Άγγελου Χάψα οι οποίοι αιτούνται  20 τμ  στη θέση Π.Κουφό  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,μπροστά από το
κατάστημά τους για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων.

8)                          
Την υπ αριθ 8287/03-06-2011 αίτηση του Μπλόσκα
Αθανάσιου του Σταμάτη με την οποία αιτείται άδεια 10 τμ στον αιγιαλό μπροστά
από το αναψυκτήριο μου στην παραλία Τορώνης για τη ανάπτυξη ξαπλώστρες –
ομπρέλες .

9)                          
Την υπ αριθ 7837/31-05-2011 αίτηση του Χατζηεμμανουήλ
Γεώργιου του Νικολάου  με την οποία
αιτείται στη παραλία Καλαμιτσίου και μπροστά στο κατάστημά του  άδεια Κοινοχρήστου χώρου 74,50 τμ για την
αναπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 80 τμ αιγιαλό για αναπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες.

10)                      
Την υπ αριθ 8705 αίτηση του Γεωργίου Παρασκευά του Ζήση
με την οποία αιτείται να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας
λειτουργίας περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς .

11)                      
Την υπ αριθ 8472/07-06-2011 αίτηση του Τσιτρέλη Ιωάννη
του Γεωργίου με την οποία αιτείται να μεριμνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την
αποκατάσταση ζημιών στο παλιό πηγάδι στο Καλαμίτσι για να αποφευχθούν τυχόν
ατυχήματα.

12)                      
Την από 28-03-2011 αίτηση του Μάριου Γιοβανούδα του
Δημητρίου με την οποία αιτείται την ενοικίαση αιγιαλού και παραλίας 50 τμ
μπροστά από την ξενοδοχιακή του μονάδα στην Τορώνη για εξυπηρέτηση των πελατών
του

 

 

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα
εξής:

1.      Για
 Την υπ΄αριθμ. 8416/05-06-2011 αίτηση της
Θεοχάρη Στυλιανής  του Αλεξάνδρου,
αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ. στην παραλία
Τορώνης  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού..

2.      Για
την υπ΄αριθμ. 8468/07-06-2011 αίτηση της Ελένης Σκόνδρα – Στυλιανού ,αποφασίζει
ομόφωνα την  παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου
2 τμ , για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού απέναντι από το
παντοπωλείο του Βατώνια καθώς και άλλα 2 τμ απέναντι από τον Αβέρκιο για την
τοποθέτηση πάγκου για την πώληση κηπευτικών .

3.      Για
την υπ΄αριθμ. 8409/06-06-2011 αίτηση του Ιωάννη Πάκλαρα του Αγγέλου, αποφασίζει
ομόφωνα την  παραχώρηση χώρου 2τμ, για
την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού στο Π.Κουφό .

4.      Για
την υπ΄αριθμ. 7631/30-05-2011αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη  , αποφασίζει ομόφωνα την  παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου, 2 τ.μ.  στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς μπροστά από το κατάστημα του Διδάκη για την πώληση
Καλαμποκιού.

5.      Για
την υπ΄αριθμ. 7919/31-05-2011του Εμμανουήλ Δριστάρη του Δημοκράτη, αποφασίζει
ομόφωνα την παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2τμ στην παραλία Τορώνης  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την
τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού.

6.      Για
την υπ΄αριθμ.8939/15-06-2011 αίτηση της Συνιώρη Μαρίας του  Ιωάννη   
αποφσιζει ομόφωνα την  παραχώρηση
Κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, , για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση Λουκουμάδων .

7.      Για
την υπ΄αριθμ. 7956/01-06-2011 αίτηση του Διογένη και Άγγελου Χάψα αποφασίζει
ομόφωνα να μη γίνει η παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου διότι στο σημείο αυτό είναι
πεζοδρομος και δεν μπορεί να κλειστεί .

8.      Για
την υπ αριθ 8287/03-06-2011 αίτηση του Μπλόσκα Αθανάσιου του Σταμάτη αποφασίζει
ομόφωνα την παραχώρηση  10 τμ στον
αιγιαλό μπροστά από το αναψυκτήριο του στην παραλία Τορώνης για τη ανάπτυξη
ξαπλώστρες – ομπρέλες .

9.      Για
την υπ αριθ 7837/31-05-2011 αίτηση του Χατζηεμμανουήλ Γεώργιου του Νικολάου αποφασιζει
ομόφωνα την παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 74,50 τμ για την αναπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 80 τμ αιγιαλό για αναπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες
μπροστά στο κατάστημά του στο Καλαμίτσι ..

10.  Για την  υπ αριθ 8705 αίτηση του Γεωργίου Παρασκευά του
Ζήση αποφασιζει ομόφωνα να γίνει η νόμιμη διαδικασία για την πρόσκληση
εκδηλωσης ενδιαφέροντος για δύο νέες άδειες 
περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς .

11.  Για την υπ
αριθ 8472/07-06-2011 αίτηση του Τσιτρέλη Ιωάννη του Γεωργίου αναβάλλεται η
αίτηση για επόμενο Συμβούλιο για να αποφασιστεί εφοσον πρώτα εξετάσουν το θέμα .

12.  Για την από
28-03-2011 αίτηση του Μάριου Γιοβανούδα του Δημητρίου αποφασίζει ομόφωνα την
παρχώρηση  αιγιαλού και παραλίας 50 τμ
μπροστά από την ξενοδοχιακή του μονάδα στην Τορώνη για εξυπηρέτηση των πελατών
του. .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28 /2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος