Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25-04-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 155/19-04-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Δραγάνης Αλέξανδρος          

2.
Κοντού Ελένη                                
2. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας
Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει
να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά τoν «Καθαρισμό των ρεμάτων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός
Απόφασης 26/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθαρισμός
ρεμάτων, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  ».

 

Θέμα: 5ο εκτός ημερήσιας διατάξεως  

Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι:

Τα ρέματα είναι
γεμάτα με φερτά υλικά και με οποιαδήποτε νεροποντή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
πλημμυρών στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθαρισμός
ρεμάτων, για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Προτείνει ότι πρέπει να
καθαριστούν όλα τα ρέματα και συγκεκριμένα

1ον να γίνει καθαρισμός του κεντρικού ρέματος, της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

2ον. να γίνει καθαρισμός του ρέματος στην περιοχή
«Αι Γιάννη»

3ον. να γίνει καθαρισμός στο ρέμα της
«Παλιόχωρας» 

4ον.να γίνει καθαρισμός στο ρέμα στη «Βαθιά
Λαγκάδα»

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα  

 

Να καθαριστούν όλα τα ρέματα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος
ανωτέρω,  για τη Δημοτική Κοινότητα
Συκιάς και συγκεκριμένα:

1ον να γίνει καθαρισμός του κεντρικού ρέματος, της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

2ον. να γίνει καθαρισμός του ρέματος στην περιοχή
«Αι Γιάννη»

3ον. να γίνει καθαρισμός στο ρέμα της
«Παλιόχωρας» 

4ον.να γίνει καθαρισμός στο ρέμα στη «Βαθιά
Λαγκάδα».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

Ο
Πρόεδρος                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                            Υπογραφές             

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                    Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                 Τζέλιος
Αθανάσιος