Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3234/24-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                 AΠΟΝTEΣ
1.      Τζίτζιος Ιωάννης                           1. Γιοβανούδας Βαρσάμης
2.     Κωστίκας Στυλιανός                                              
3.     Ψηλογιάννης Γεώργιος
4.     Μάντσιος Βασίλειος
5.     Σπανός Μιχαήλ
6.     Δημητρός Αστ. Δημήτριος     
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 25/2011
                                              «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
                           «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου»
   
Αριθμός θέματος: 1

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πρώτο  ( 1ο ) θέμα  της εκτός  ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για την άσκηση ανακοπής κατά της Α.Ε με την επωνυμία SPRIDER-Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                             Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
 1)Oρίζει τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Κόκκινο Δημήτριο του Ιωάννη με (Α.Μ 74) να ασκήσει ανακοπή κατά της με αριθμό 62/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Χαλκιδικής  και κατά της Α.Ε με την επωνυμία SPRIDER-Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόμιμα.  
2)Ως αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής ορίζεται το ποσό των 1.000,00€ το οποίο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.
3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                                          Υπογραφές
                                Ακριβές Απόσπασμα
                                        Ο Δήμαρχος