Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25-04-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 155/19-04-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Δραγάνης Αλέξανδρος          

2.
Κοντού Ελένη                                
2. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας
Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει
να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά τoν «Καθορισμό των μέτρων
πάγκων της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς» και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός
Απόφασης 25/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθορισμός
των μέτρων πάγκων της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς».

 

Θέμα: 4ο εκτός ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι:

  Πρέπει να παρθούν οριστικές αποφάσεις, ώστε
να γίνουν οι ενέργειες για τη Σύνταξη του Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς του Δήμου
Σιθωνίας. Επειδή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2013 Απόφαση του συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, πρότεινε να οριστούν τα μέτρα των πάγκων ως εξής:
για τους παραγωγούς πέντε (5) μέτρα και για τους επαγγελματίες εφτά (7) μέτρα
και με δικαίωμα σε όσους έχουν μεγάλα αυτοκίνητα να τους επιτραπεί να έχουν
πάγκο δέκα πέντε (15) μέτρα. Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει, διότι θα
δημιουργηθεί πρόβλημα μεταξύ των επαγγελματιών, προτείνει να καθοριστούν
ακριβώς τα μέτρα των πάγκων της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
για παραγωγούς και επαγγελματίες, ώστε να μην έχουμε διενέξεις μεταξύ τους και
προβλήματα μεταξύ των επαγγελματιών και των παραγωγών. Ακόμα με τα ακριβή μέτρα
των πάγκων, θα μπορέσει να γίνει ακριβώς η διαγράμμιση της Λαϊκής Αγοράς.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα  

 

Προτείνει να
οριστούν τα μέτρα των πάγκων ως εξής: για τους παραγωγούς πέντε (5) μέτρα και
για τους επαγγελματίες εννιά (9) μέτρα,  για τη Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο
Πρόεδρος                                           Τα
μέλη

            Υπογραφή                                           Υπογραφές              

                       

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος
Αθανάσιος