Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 231/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου»

 

Αριθμός θέματος: 5ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο ( 5ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 06/10/2011 και ώρα 13:00 μμ ενώπιον του Προέδρου του 3ου τμήματος διακοπών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της σύμπραξης «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω να

1)Oρίζει τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Κόκκινο Δημήτριο του Ιωάννη με (Α.Μ 74) για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 06/10/2011 ενώπιον του Προέδρου του 3ου τμήματος διακοπών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της σύμπραξης «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

2)Ως αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου ορίζεται το ποσό των 2.000,00 συν Φ.Π.Α 23% το οποίο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.

3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 231/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Δήμαρχος