Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 23

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 27Μαϊου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/23-05-2011 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———– 

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 23/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών ».

 

Θέμα: 5ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο  (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης,
αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 796/26-01-2011 αίτηση του Κουτλιάνη
Γεωργίου του Αστερίου, ο οποίος αιτείται την πώληση οικοπέδου στη Δημοτική
Κοινότητα Συκιάς, για το οποίο είχε διαπραγματευτεί με το Δήμο Τορώνης, με
σκοπό τη δημιουργία Παιδικής χαράς και ζητάει να επανεξεταστεί το ζήτημα με το
Δήμο Σιθωνίας.

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 5268/18-04-2011 αίτηση του Πανίδη
Γεωργίου του Ιωάννη, ο οποίος αιτείται τη χορήγηση βεβαίωσης για το υπ’ αριθμ.
225 οικόπεδο στο Καλαμίτσι, ότι συνορεύει με δύο αγροτικούς δρόμους.

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 5927/05-05-2011 αίτηση του Ντέμπλα
Ιωακείμ του Δημητρίου, ο οποίος αιτείται την παραχώρηση έκτασης για κατασκευή
αγωνιστικής πίστας, καθώς επίσης αιτείται και ανάλογης επιχορήγησης.

4)                          
Την υπ΄αριθμ. 6099/09-05-2011 αίτηση της Θάλαττα ΚΑΜΠ
Α.Ε.,  οι οποίοι αιτούνται τη διευθέτηση
του οδικού άξονα ( παλιού αγροτικού Δρόμου), στη θέση Καλαμίτσι, καθώς επίσης
και να τοποθετηθούν ανάλογες πινακίδες όπως προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

5)                          
Την υπ΄αριθμ. 6544/16-05-2011 αίτηση της Τσουκαλά
Κυριακής του Ανέστη,  η οποία αιτείται άδεια
λειτουργίας μουσικών οργάνων για το τριήμερο πανηγύρι  της Αγίας Τριάδας του 2011.

6)                          
Το υπ΄αριθμ. 7274/25-05-2011 αίτημα των κατοίκων να
δοθεί λύση στο πρόβλημα που προκύπτει κατά τους χειμερινούς μήνες στο  δρόμο προς τη Βαθειά Λαγκάδα, διότι η
πρόσβαση στις κατοικίες και στις εργασίες τους είναι αδύνατη.

7)                          
Την υπ΄αριθμ.7383/26-05-2011 αίτηση του Δ/ντη του
Δημοτικού Σχολείου Συκιάς, με την οποία αιτείται να βαφτεί το Δημοτικό Σχολείοπ
Συκιάς στην περίοδο των διακοπών εξωτερικά και εσωτερικά.

8)                          
Την υπ’ αριθμ. 7384/26-05-2011 αίτηση των προϊσταμένων
του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Συκιάς, οι οποίες αιτούνται
να φτιαχτεί κιόσκι στην αυλή του Νηπιαγωγείου, διότι δεν υπάρχει καθόλου σκιά.

9)                          
Την υπ’ αριθμ. 7592/27-05-2011 αίτηση του Δεληδημητρίου
Στυλιανού του Δημητρίου, ο οποίος αιτείται την αγορά από το Δήμο Σιθωνίας,
οικοπέδου του στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, για το οποίο υπάρχουν αποφάσεις
των πρώην Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Τορώνης.

10)                      
Την υπ’ αριθμ. 7508/27-05-2011 αίτηση του Καζάκα
Γεωργίου του Ιωάννη, ο οποίος αιτείται να ανοιχτούν τρύπες κατά μήκος του
δρόμου από το κατάστημά του μέχρι το Πρατήριο Άρτου του Χατζηδημητρίου
Βασιλείου, διότι δημιουργείται πρόβλημα με τα νερά που σταματούν μπροστά από το
κατάστημά του.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1)     
Για την υπ΄αριθμ. 796/26-01-2011 αίτηση του Κουτλιάνη
Γεωργίου του Αστερίου, αποφασίζεται ομόφωνα, να  επανεξεταστεί το ζήτημα με το Δήμο Σιθωνίας, για
την πώληση οικοπέδου στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, για το οποίο είχε
διαπραγματευτεί με το Δήμο Τορώνης, με σκοπό τη δημιουργία Παιδικής χαράς και
να προωθηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

2)     
Για την αίτηση του Πανίδη Γεωργίου του Ιωάννη,
αποφασίζεται ομόφωνα να χορηγηθεί η βεβαίωση για το υπ’ αριθμ. 225 οικόπεδο στο
Καλαμίτσι, ότι συνορεύει με δύο αγροτικούς δρόμους, αφού εξετασθεί από τον
Πρόεδρο.

3)     
 Για την αίτηση
του Ντέμπλα Ιωακείμ του Δημητρίου, αποφασίζεται ομόφωνα ότι όταν φύγουν τα
σκουπίδια θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και τότε θα γίνει η παραχώρηση έκτασης
για κατασκευή αγωνιστικής πίστας.

4)     
Για την αίτηση της Θάλαττα ΚΑΜΠ Α.Ε., αποφασίζεται
ομόφωνα, να γίνει η διευθέτηση του οδικού άξονα ( παλιού αγροτικού Δρόμου), στη
θέση Καλαμίτσι, καθώς επίσης και να τοποθετηθούν ανάλογες πινακίδες όπως
προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.,. εφ’ όσον προμηθευτούν οι ίδιοι τις πινακίδες.

5)     
Για την αίτηση της Τσουκαλά Κυριακής του Ανέστη,
αποφασίζεται ομόφωνα, να δοθεί η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το
τριήμερο πανηγύρι  της Αγίας Τριάδας του
2011, εφ’ όσον δεν κλείσει ο δρόμος.

6)     
Για το αίτημα των κατοίκων, αποφασίζεται ομόφωνα, ότι
θα γίνει προσπάθεια ώστε, να δοθεί λύση στο πρόβλημα που προκύπτει κατά τους
χειμερινούς μήνες στο  δρόμο προς τη
Βαθειά Λαγκάδα, διότι η πρόσβαση στις κατοικίες και στις εργασίες τους είναι
αδύνατη.

7)     
Για την αίτηση του Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Συκιάς,
αποφασίζεται ομόφωνα, να βαφτεί το Δημοτικό Σχολείο Συκιάς στην περίοδο των
διακοπών εξωτερικά και εσωτερικά.

8)     
Για την αίτηση των προϊσταμένων του 1ου και
2ου Νηπιαγωγείου Συκιάς, αποφασίζεται ομόφωνα, να φτιαχτεί κιόσκι
στην αυλή του Νηπιαγωγείου, διότι δεν υπάρχει καθόλου σκιά.

9)     
Για την αίτηση του Δεληδημητρίου Στυλιανού του
Δημητρίου, αποφασίζεται ομόφωνα, να 
επανεξεταστεί το ζήτημα με το Δήμο Σιθωνίας, για την αγορά από το Δήμο
Σιθωνίας, οικοπέδου του στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, για το οποίο υπάρχουν
αποφάσεις των πρώην Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Τορώνης.

10)  Για
την αίτηση του Καζάκα Γεωργίου του Ιωάννη, αποφασίζεται ομόφωνα, να μην
ανοιχτούν τρύπες κατά μήκος του δρόμου, αλλά να ειδοποιηθούν οι γείτονες να μην
ρίχνουν νερά, για να λυθεί το πρόβλημα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος