Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2013

 

 

                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25-04-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 155/19-04-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους
του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.
3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας
διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Δραγάνης Αλέξανδρος          

2.
Κοντού Ελένη                                
 2. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει
να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την «Υποβολή
φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος, Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών –
 Επιχείρηση μαζικής εστίασης       (Αναψυκτήριο
με παρασκευαστήριο), στην Βασιλειάδου Αρτεμησία του Ιάκωβου, στο Πόρτο Κουφό
της  Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς » και
ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός
Απόφασης 23/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή
φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος, Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών –
 Επιχείρηση μαζικής εστίασης (Αναψυκτήριο με
παρασκευαστήριο), στην Βασιλειάδου Αρτεμησία του Ιάκωβου, στο Πόρτο Κουφό
της  Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς ».

 

Θέμα: 2ο εκτός ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα
με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι
να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια
της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας  το υπ’ αριθμ. 6437/25-04-2013
έγγραφο του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με
το οποίο ο φάκελος του κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)     
Την υπ΄αριθμ.: 6437/25-04-2013  αίτηση της Βασιλειάδου Αρτεμησίας του Ιάκωβου,
η οποία προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών –
 Επιχείρηση μαζικής εστίασης (Αναψυκτήριο με
παρασκευαστήριο), στο Πόρτο Κουφό της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής
Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις
διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.     
Την
υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’)
υγειονομική διάταξη 

4.      Την υπ’ αριθμ. 1/ Υ1 γ/Γ. Π/οικ. 110147/16.10.2012 εγκύκλιο του
Υπ. Υγείας

5.      Την
υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 2/Υ1γ/γπ/οικ.4476/14-01-2013 του Υπ. Υγείας

6.      Την
ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει
ομόφωνα  

 

Εγκρίνει τη
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος,  Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών –
 Επιχείρηση μαζικής εστίασης (Αναψυκτήριο με
παρασκευαστήριο), στο Πόρτο Κουφό της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής
Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, στην Βασιλειάδου Αρτεμησία του Ιάκωβου.

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας
ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις
αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

              Ο
Πρόεδρος                                             Τα μέλη

                             Υπογραφή
                                           Υπογραφές           

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                            Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                        Τζέλιος
Αθανάσιος