Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                            AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης: 228/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου».

 

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 02-09-2011 πρακτικό διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου» τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Άγγελος Σαμαράς του Στεφάνου , ο οποίος προσέφερε έκπτωση 3% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

 

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει το από 02-09-2011 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας για τις «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου», στο οποίο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Άγγελος Σαμαράς του Στεφάνου

Β) Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ψηφίζει πίστωση 71.561,34€ σε βάρος του Κ.Α 02.10.7331.0011

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν το ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 228/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                         Υπογραφές

                                                 Ακριβές Απόσπασμα

                                                             Ο Δήμαρχος