Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                             1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                        2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                               3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 223/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια Toner»

 

Αριθμός θέματος: 5ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος πέμπτο(5ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 02.10.6614.0002 για την προμήθεια toner.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6614.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 10.000,00€ για την προμήθεια toner.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                             Υπογραφές

                                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                                            Ο Δήμαρχος