Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                    AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης            1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός     2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη           3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 2ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ασφαλιστηρίων για τα οχήματα του Δήμου».

 

Αριθμός Απόφασης: 220/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει στην

α)INTERSALONIKA 190,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας 113616 ΜΕ β)INTERSALONIKA 390,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1185

γ)INTERSALONIKA 555,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4296

δ) INTERSALONIKA 410,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9466

ε) INTERSALONIKA 400,00€ για όχημα IVECO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9449

ζ) INTERSALONIKA 435,00€ για όχημα MAZDA με αριθμ. κυκλοφορίας 682180 ΑΠ

η) INTERSALONIKA 425,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9469

 

 

 

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 10.6255 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 2.805,00€ για τα ασφαλιστήρια των οχημάτων του Δήμου

α)INTERSALONIKA 190,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας 113616 ΜΕ β)INTERSALONIKA 390,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1185

γ)INTERSALONIKA 555,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4296

δ) INTERSALONIKA 410,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9466

ε) INTERSALONIKA 400,00€ για όχημα IVECO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9449

ζ) INTERSALONIKA 435,00€ για όχημα MAZDA με αριθμ. κυκλοφορίας 682180 ΑΠ

η) INTERSALONIKA 425,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9469

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                Ακριβές Απόσπασμα

                                   Ο Δήμαρχος