Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 6/2011
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Δευτέρα 2 Μαίου 2011 και ώρα 9 μ.μ. στο
Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας, ύστερα από την 46/27-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με
το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                         
    1.Κατσαούνη Φιλιππία

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Ευαγγελινός Αθανάσιος

4.Γιαννέλης Νικόλαος

 

  

Θέμα Προ ημερήσιας διάταξης 1   «Περί
εντάξεως στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους  

                                                           2011».

Αρ. Απόφ.: 22                                  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω
θέματος:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου με το αριθμ.
05/3526/17-3-2011 ζητά να τους αποσταλεί σχετική απόφαση για την ένταξη ή μη
του Δήμου μας στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2011.

Ο Δήμος ζήτησε σχετική απόφαση
και του Συμβουλίου της Δ/Κ Αγίου Νικολάου για το αν επιθυμούμε ή όχι να
ενταχθεί η Δημοτική Κοινότητα μας στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Μετά από συνάντηση που είχαμε με
τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Νικολάου μας γνωστοποιήθηκε ότι
οι ελαιοπαραγωγοί της Δ/Κ Αγίου Νικολάου στη πλειοψηφία τους δεν επιθυμούν να
εφαρμοστεί το ανωτέρω πρόγραμμα στη Δημοτική Κοινότητα μας.     

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να μην ενταχθεί στο πρόγραμμα
Δακοκτονίας έτους 2011 η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

 

                                        
Η παρούσα έλαβε αριθμό 22/2011

 

         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  
ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ