Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 27Μαϊου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/23-05-2011 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———– 

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 22/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

 

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο  (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης,
αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που
αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους
περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των
δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 3379/29-03-2011 αίτηση του Κατσίκη
Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 200 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων
και ξαπλώστρων.

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 3762/04-04-2011 αίτηση της Σαρρίδου
Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 15 τ.μ. στην παραλία της Τορώνης, κοντά στο ποτάμι (Πάργα), της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για τοποθέτηση 
θαλάσσιων σπορ.

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 3916/05-04-2011 αίτηση του Πριτζάκη
Νικόλαου του Ερωτόκριτου, ο οποίος αιτείται  παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 50
τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, κοντά στο κατάστημα
του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, για τοποθέτηση  θαλάσσιων σπορ.

4)                          
Την υπ΄αριθμ. 2974/18-03-2011 αίτηση του Στέφου Ιωάννη
του Τριαντάφυλλου,  ο οποίος αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 90 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση
ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

5)                          
Την υπ΄αριθμ. 3545/31-03-2011 αίτηση της Παρλαμέντα
Πλούμως του Δημητρίου,  η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 10 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

6)                          
Την υπ΄αριθμ. 2869/17-03-2011 αίτηση του Μελίσση
Αθανάσιου του Στυλιανού,  ο οποίος
αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 20 τ.μ. στην παραλία Τορώνης,
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από την επιχείρησή  του, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

7)                          
Την υπ΄αριθμ. 3691/04-04-2011 αίτηση της Ροκανούδα
Μαρίας του Αστερίου,  η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 25 τ.μ. στην περιοχή Κόρακας της
παραλίας Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση καντίνας
και τραπεζοκαθισμάτων.

8)                          
Την υπ’ αριθμ. 3380/29-03-2011 αίτηση του Παπαδόπουλου
Γρηγορίου του Προδρόμου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 10 τ.μ. στο Καλαμίτσι « κάμπινγκ Θάλαττα»,  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για θαλάσσια
σπορ.

9)                          
Την υπ’ αριθμ. 4263/07-04-2011 αίτηση του Κωνσταντάκη
Ιωάννη του Δημητρίου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας,
26 τ.μ. στο Πόρτο Κουφό, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από την
επιχείρησή του,  για την τοποθέτηση
ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων.

10)                      
Την υπ’ αριθμ. 4317/07-04-2011 αίτηση της Μελίσση
Μαρίας του Στυλιανού, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας,
15 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από την
επιχείρησή της,  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

11)                      
Την υπ’ αριθμ. 5167/14-04-2011 αίτηση του Ντέμπλα
Ιωακείμ του Δημητρίου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 38 τ.μ. στο Πηγαδάκι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το
κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων.

12)                      
Την υπ’ αριθμ. 5939/05-05-2011 αίτηση του Μελίσση
Γεωργίου του Κωνσταντίνου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στο Καλαμίτσι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, δίπλα από το
κατάστημα του Κατσίκη Παναγιώτη, για να τοποθετήσει κανό και ποδήλατα θαλάσσης.

13)                      
Την υπ’ αριθμ. 6095/09-05-2011 αίτηση της Σεραφείμ
Αναστασίας του Αστερίου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 150 τ.μ. στην περιοχή Τρανός Άγιος Νικόλαος (παραλία), της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων.

14)                      
Την υπ’ αριθμ. 6489/16-05-2011 αίτηση του Πελέκα
Αργυρίου του Εμμανουήλ, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 40 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και σκίαση
καθώς και 20 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων .

15)                      
Την υπ’ αριθμ. 6825/19-05-2011 αίτηση της OTYSOVA RENATA του
ANTONIH, η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 144 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση
ομπρελών  και ξαπλώστρων.

16)                      
Την υπ’ αριθμ. 7094/23-05-2011 αίτηση του Καλαϊτζή Γεωργίου
του Θεόδωρου, ο  οποίος αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 150 τ.μ. για την τοποθέτηση
ομπρελών  και ξαπλώστρων, στο Καλαμίτσι,
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, καθώς και 50
τ.μ. στον χώρο κάτω από το δρόμο (στην πρασιά), για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

17)                      
Την υπ’ αριθμ. 7065/23-05-2011 αίτηση της Κληματσίδα
Βασιλικής του Αστερίου, η οποία  αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από την επιχείρησή της,  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

18)                      
Την υπ’ αριθμ. 7124/24-05-2011 αίτηση του Ανδριανούδη
Βασιλείου του Αστερίου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 30 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

19)                      
Την  από
24-05-2011 αίτηση της Μάντσιου Κωνσταντίνας του Βασιλείου, η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 90τ.μ. στην παραλία Κληματαριάς, της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση
ομπρελών  και ξαπλώστρων.

20)                      
Την υπ’ αριθμ. 7241/24-05-2011 αίτηση του Παπανικολάου
Γεωργίου του Νικολάου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

21)                      
Την υπ’ αριθμ. 7362/25-05-2011 αίτηση του Φάλκου Δημητρίου
του Παναγιώτη, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 50
τ.μ. στην παραλία Πλατάνια, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, απέναντι από το
κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων.

22)                      
Την υπ’ αριθμ. 7272/25-05-2011 αίτηση της Αφοί Ακριβού
Τσολάκη & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας,50 τ.μ. στην παραλία Τριστινίκα, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά
από την επιχείρησή της,  για την
τοποθέτηση ομπρελών και τροχήλατου αναψυκτηρίου.

23)                      
Την υπ’ αριθμ. 7300/25-05-2011 αίτηση της Νικολού
Ευθυμίας του Ηλία, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας,50
τ.μ. στην παραλία Λιναράκι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το
κατάστημά της, για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων.

24)                      
Την υπ’ αριθμ. 7346/25-05-2011 αίτηση της Δριστάρη
Μαγδαληνής του Κωνσταντίνου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας,50 τ.μ. στην παραλία Αγριδιά, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την
τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

25)                      
Την υπ’ αριθμ. 7459/26-05-2011 αίτηση του Πάργα
Γεωργίου του Αθανασίου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 80 τ.μ. στην παραλία

Κληματαριάς,
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση ομπρελών     και ξαπλώστρων.

26)                      
Την υπ’ αριθμ. 5483/24-04-2011 αίτηση του Σκόνδρα
Αθανασίου του    Δημητρίου, ο οποίος
αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Τορώνης,
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από την επιχείρησή του,  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και
ομπρελών.

27)                      
Την υπ’ αριθμ. 7522/27-05-2011 αίτηση της Κυριαζάκου
Γεωργίας του Αποστόλου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην περιοχή Τριστινίκας 
ακτή Αρετές, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
και ομπρελών.

28)                      
Την υπ’ αριθμ. 7509/27-05-2011 αίτηση του Πάργα
Βασιλείου του Ασημή, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας,
50 τ.μ. στο Καλαμίτσι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από  το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων και θαλάσσια σπορ.

29)                      
Την υπ΄αριθμ. 2940/18-03-2011 αίτηση της Μοντιάδου
Ευδοξίας του Αβέρκιου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, 4τ.μ. στην παραλία
Τορώνης κοντά στο κατάστημα του Χεκίμογλου Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου
για πώληση βοτάνων και αυγών παραγωγής της.

30)                      
Την υπ΄αριθμ. 2941/18-03-2011 αίτηση του Καραφυλλίδη
Κωνσταντίνου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, στο Καλαμίτσι απέναντι από το
κατάστημα του Μυλωνά, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση αντικειμένων
καλλιτεχνικής δημιουργίας.

31)                      
Την υπ’ αριθμ. 6482/16-05-2011 αίτηση του Δραμουνδάνη
Άγγελου του Παύλου,

ο οποίος
αιτείται παραχώρηση χώρου, 2 τ.μ. στο Καλαμίτσι δίπλα από το κατάστημα
«βράχος», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

32)           Την υπ’ αριθμ.
7470/26-05-2011 αίτηση της Μέμτσα Αικατερίνης του  Νικηφόρου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου,
4 τ.μ. στην Τορώνη δίπλα από την παιδική χαρά καθώς και 2 τ.μ. στο Καλαμίτσι
στην παραλία, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση βιβλίων.

33)           Την υπ’ αριθμ.
7546/27-05-2011 αίτηση του Κουκουρούμα Τριαντάφυλλου του Χρήστου, ο οποίος
αιτείται παραχώρηση χώρου, 4 τ.μ. στην Τορώνη απέναντι από το κατάστημα του
Φωκά, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών και λουκουμάδων.

34)           Την υπ’ αριθμ.
6540/16-05-2011 αίτηση της Ζεϊμπέκη Ευστρατίας του Προδρόμου, η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, 9 τ.μ. στην Τορώνη για τοποθέτηση πάγκου για ζωγραφική πάνω
σε σώμα και σε πίνακές.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις
ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1)     
Για την  αίτηση
του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος,
αιγιαλού και παραλίας, 200 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών,
τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

2)     
Για την  αίτηση
της Σαρρίδου Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος,  αιγιαλού και παραλίας, 15 τ.μ.
στην παραλία της Τορώνης, κοντά στο ποτάμι (Πάργα), της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, για τοποθέτηση  θαλάσσιων σπορ.

3)     
Για την  αίτηση
του Πριτζάκη Νικόλαου του Ερωτόκριτου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος,  αιγιαλού και παραλίας, 50 τ.μ.
στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, κοντά στο κατάστημα
του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, για τοποθέτηση  θαλάσσιων σπορ.

4)     
Για την  αίτηση
του Στέφου Ιωάννη του Τριαντάφυλλου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος,
 αιγιαλού και παραλίας, 90 τ.μ. στην
παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά
του, για την τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

5)     
Για την  αίτηση
της Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος,  αιγιαλού και παραλίας,  10 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

6)     
Για την  αίτηση
του Μελίσση Αθανάσιου του Στυλιανού, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος,
αιγιαλού και παραλίας, 20 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, μπροστά από την επιχείρησή του, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

7)     
Για την  αίτηση
της Ροκανούδα Μαρίας του Αστερίου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και παραλίας, 25 τ.μ. στην περιοχή
Κόρακας της παραλίας Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την
τοποθέτηση καντίνας και τραπεζοκαθισμάτων.

8)     
Για την  αίτηση
του Παπαδόπουλου Γρηγορίου του Προδρόμου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος,  αιγιαλού και παραλίας, 10 τ.μ.
στο Καλαμίτσι « κάμπινγκ Θάλαττα»,  της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για θαλάσσια σπορ.

9)     
Για την αίτηση του Κωνσταντάκη Ιωάννη του Δημητρίου, αποφασίζεται
ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού
και παραλίας,  26 τ.μ. στο Πόρτο Κουφό, της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από την επιχείρησή του,  για την τοποθέτηση ομπρελών και
τραπεζοκαθισμάτων.

10)  Για
την αίτηση της Μελίσση Μαρίας του Στυλιανού, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 15 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από την επιχείρησή της,  για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

11)  Για
την αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ του Δημητρίου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 38 τ.μ. στο Πηγαδάκι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το
κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων.

12)  Για
την αίτηση του Μελίσση Γεωργίου του Κωνσταντίνου, αποφασίζεται ομόφωνα αρνητικά
να παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στο Καλαμίτσι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, δίπλα από το
κατάστημα του Κατσίκη Παναγιώτη, για να τοποθετήσει κανό και ποδήλατα θαλάσσης,
διότι έχει προηγηθεί άλλη αίτηση για τον συγκεκριμένο χώρο και να επανέλθει με
νέα αίτηση για άλλο χώρο.

13)  Για
την αίτηση της Σεραφείμ Αναστασίας του Αστερίου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος,  αιγιαλού και παραλίας, 150 τ.μ.
στην περιοχή Τρανός Άγιος Νικόλαος (παραλία), της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για
την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

14)  Για
την αίτηση του Πελέκα Αργυρίου του Εμμανουήλ, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 40 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τραπεζοκαθισμάτων με ομπρέλες όχι  άλλου είδους σκίαση καθώς και 20 τ.μ. για την
 τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

15)  Για
την αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIH,
αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος, 
αιγιαλού και παραλίας 144 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση
ομπρελών  και ξαπλώστρων.

16)  Για
την αίτηση του Καλαϊτζή Γεώργιου του Θεόδωρου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 150 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων, στο Καλαμίτσι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά
από το κατάστημά του, καθώς και 50 τ.μ. στον χώρο κάτω από το δρόμο ( στην πρασιά),
για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

17)  Για
την αίτηση της Κληματσίδα Βασιλικής του Αστερίου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από την επιχείρησή της,  για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

18)  Για
την αίτηση του Ανδριανούδη Βασιλείου του Αστερίου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 30 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

19)  Για
την αίτηση της Μάντσιου Κωνσταντίνας του Βασιλείου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 90τ.μ. στην παραλία Κληματαριάς, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

20)  Για
την αίτηση του Παπανικολάου Γεωργίου του Νικολάου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Τορώνης , της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

21)  Για
την αίτηση του Φάλκου Δημητρίου του Παναγιώτη, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Πλατάνια, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
απέναντι από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

22)  Για
την αίτηση της Αφοί Ακριβού Τσολάκη & ΣΙΑ Ο.Ε., αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Τριστινίκας, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά
από την επιχείρησή της,  για την
τοποθέτηση ομπρελών και τροχήλατου αναψυκτηρίου.

23)  Για
την αίτηση της Νικολού Ευθυμίας του Ηλία, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος,  αιγιαλού και παραλίας, 50 τ.μ.
στην παραλία Λιναράκι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το
κατάστημά της, για την τοποθέτηση ομπρελών 
και ξαπλώστρων.

24)  Για
την αίτηση της Δριστάρη Μαγδαληνής του Κωνσταντίνου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ., εφόσον πάρει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στην παραλία
Αγριδιά, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων.

25)  Για
την αίτηση του Πάργα Γεωργίου του Αθανασίου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και παραλίας,
80 τ.μ. στην παραλία Κληματαριάς, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

26)  Για
την αίτηση του Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά
από την επιχείρησή του,  για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.

27)  Για
την αίτηση της Κυριαζάκου Γεωργίας του Αποστόλου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  αιγιαλού και
παραλίας, 50 τ.μ. στην περιοχή Τριστινίκας 
ακτή Αρετές, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.

28)  Για
την αίτηση του Πάργα Βασιλείου του Ασημή, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος,  αιγιαλού και παραλίας, 50 τ.μ.
στο Καλαμίτσι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από  το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών  και ξαπλώστρων και θαλάσσια σπορ.

29)  Για
την αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας, του Αβέρκιου, , αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος, 4τ.μ. στην παραλία Τορώνης κοντά στο κατάστημα του
Χεκίμογλου Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση βοτάνων και αυγών
παραγωγής της.

30)  Για
την αίτηση του Καραφυλλίδη Κωνσταντίνου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί
χώρος, 4 τ.μ. στο Καλαμίτσι απέναντι από το κατάστημα του Μυλωνά, για την
τοποθέτηση πάγκου για πώληση αντικειμένων καλλιτεχνικής δημιουργίας,

31)  Για
την αίτηση του Δραμουνδάνη Άγγελου του Παύλου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος, 2 τ.μ. στο Καλαμίτσι δίπλα από το κατάστημα «βράχος», για
την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

32)  Για
την αίτηση της Μέμτσα Αικατερίνης του 
Νικηφόρου, αποφασίζεται ομόφωνα να επανέλθει με νέα αίτηση, για έναν από
τους δύο χώρους.

33)  Για
την αίτηση του Κουκουρούμα Τριαντάφυλλου του Χρήστου, αποφασίζεται ομόφωνα να
παραχωρηθεί χώρος,  4 τ.μ. στην Τορώνη
απέναντι από το κατάστημα του Φωκά, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση
καλαμποκιών και λουκουμάδων.

34) Για την αίτηση της Ζεϊμπέκη Ευστρατίας του Προδρόμου, αποφασίζεται
ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος, 9 τ.μ. στην Τορώνη για τοποθέτηση πάγκου για
ζωγραφική πάνω σε σώμα και σε πίνακές, όχι σε άλλο εμπόριο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος